FFMPEG 圖片(照片)+聲音(音訊)轉(合成) 影片 (FFMPEG IMAGE MP3 TO MP4) ~ YOUTUBE 搬磚

FFMPEG 圖片(照片)+聲音(音訊)轉(合成) 影片 (FFMPEG IMAGE MP3 TO MP4) ~ YOUTUBE 搬磚

FFMPEG 圖片(照片)+聲音(音訊)轉(合成) 影片 (FFMPEG IMAGE MP3 TO MP4) ~ YOUTUBE 搬磚


資料來源: 
無版權 照片 : https://unsplash.com/ 
佛教寓言故事 : http://www.fodizi.tw/fojiaogushi/625.html

文字轉聲音: https://bit.ly/3xbZoNz


GITHUB: https://github.com/jash-git/FFMAEG-IMAGE-MP3-TO-MP4


BAT語法:

REM 本檔案一定要是ANSI格式不然中文會亂碼
REM ffmpeg -loop 1 -r 1/10 -i %%2d.jpg -t 00:01:30 -s 640x480 -b:v 500k -vcodec libx264 -r 29.97 output.mp4

REM ffmpeg -loop 1 -r 1/10 -i %%2d.jpg -i 01.mp3 -s 1920x1080 -b:v 500k -vcodec libx264 -r 29.97 -shortest start_font.mp4
REM ffmpeg -i start_font.mp4 -vf drawtext=fontcolor=white:fontsize=40:fontfile=msjh.ttc:text='一二三四':x=(w-tw)/2+20:y=(h-th)/2-20 output.mp4

ffmpeg -loop 1 -r 1/4 -i %%2d.jpg -i 01.mp3 -s 1920x1080 -b:v 500k -vcodec libx264 -r 29.97 -vf drawtext=fontcolor=white:fontsize=40:fontfile=msjh.ttc:text='小寓言大啟發~舊屋鬧鬼':x=(w-tw)/2+20:y=(h-th)/2-20 -t 00:01:20 output.mp4
pause


測試文字檔

舊屋鬧鬼

村中有一間古老的舊屋,聽說那舊屋常常有惡鬼出現,所以沒有人敢在那兒過夜。

有一天,一個自認膽大的人,誇下海口說:「管他什麼惡鬼,我才不怕呢!今晚我就進去瞧瞧!」

不一會兒,另外有一個人也不甘示弱,他拍拍胸脯,大聲地說:「我的膽量和勇氣沒有人比得上,那小子算什麼?他進鬼屋,我也敢進去。」

當天晚上,他們先後住進鬼屋。那先進屋的才躺下,忽然聽到後來的推門聲音,嚇得連忙從床上跳下來,用全力把門關上,不敢再睡覺。

那後來的,聽見裡面傳來急促的腳步聲和關門聲,也怕得全身發抖,不敢進去。

兩個人都把對方當成惡鬼,一個在外,一個在內,就這樣僵持著,直到天亮,才知道白白受驚了一夜。

智慧小語:鬼屋裡有聲音,一定是鬼所圍嗎?先入為主的觀念往往使我們不能認清事情的真相。

成果影片:

2 thoughts on “FFMPEG 圖片(照片)+聲音(音訊)轉(合成) 影片 (FFMPEG IMAGE MP3 TO MP4) ~ YOUTUBE 搬磚

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *