阿彌陀佛 48大願

阿彌陀佛 48大願

阿彌陀佛 48大願


 

資料來源:http://www.masterhinlun.com.hk/Grand%20wishes.htm

http://www.npc.edu.hk/staff/~ngtungying/dharma/dharma032.htm

 

(一)設我得佛,國有地獄、饑鬼、畜生者,不取正覺。

  01  極樂國土中沒有地獄、餓鬼和畜生這三惡道的眾生。

(二)設我得佛,國中天人,壽終之後,復更三惡道者,不取正覺。

  02  極樂國土中的天人於壽命終結之後,不會再經歷三惡道。

(三)設我得佛,國中天人,不悉真金色者,不取正覺。

  03  極樂國土中的天人全都具備真金色身。

(四)設我得佛,國中天人,形色不同,有好醜者,不取正覺。

  04  極樂國土中的天人的形貌全完相同,沒有好醜之別。

(五)設我得佛,國中天人,不識宿命,下至知百千億那由他諸劫事者,不取正覺。

  05  極樂國土中的天人有宿命通,至少能夠知道過去百千億億劫的事情。

(六)設我得佛,國中天人,不得天眼,下至見百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

  06  極樂國土中的天人有天眼通,至少能夠看見百千億億諸佛國土的情況。

(七)設我得佛,國中天人,不得天耳,下至聞百千億那由他諸佛所說,不悉受持者,不取正覺。

  07  極樂國土中的天人有天耳通,至少能夠聽到百千億億諸佛所說的法,並依教奉行。

(八)設我得佛,國中天人,不得見他心智,下至知百千億那由他諸佛國中眾生心念者,不取正覺。

  08  極樂國土中的天人有他心通,至少能夠知道百千億億諸佛國土中眾生的心念。

(九)設我得佛,國中天人,不得神足,於一念頃,下至不能超過百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

  09  極樂國土中的天人有神足通,於一念的時間內,至少能夠超越百千億億諸佛國土。

(十)設我得佛,國中天人,若起想念,貪計身者,不取正覺。

  10  極樂國土中的天人不會再生起貪愛執著其身體的念頭。

(十一)設我得佛,國中天人,不住定聚,必至滅度者,不取正覺。

  11  極樂國土中的天人全都歸入定能證悟這一類,必定能夠達到涅槃的境地。

(十二)設我得佛,光明有限量,下至不照百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

  12  我成佛時,我的光明沒有限量,至少能夠照耀百千億億諸佛國土。

(十三)設我得佛,壽命有限量,下至百千億那由他劫者,不取正覺。

  13  我成佛時,我的壽命沒有限量,比百千億億劫還更長。

(十四)設我得佛,國中聲聞,有能計量,乃至三千大千世界眾生,悉成緣覺,於百千劫,悉共計較,知其數者,不取正覺。

  14  我成佛時,我國土中的聲聞眾數目之多,無法被計算出來,即使三千大千世界的所有眾生全部成為緣覺,於一千劫的時間內,一起計算,也不能夠知道他們的數目。

(十五)設我得佛,國中天人,壽命無能限量。除其本願,修短自在。若不爾者,不取正覺。

  15  我成佛時,我國土中的天人的壽命沒有限量。除非他們的本願想救度眾生而現身於十方世界,壽命長短可隨意自在。

(十六)設我得佛,國中天人,乃至聞有不善名者,不取正覺。

  16  我成佛時,我國土中的天人連不好的名稱也不會聽聞。

(十七)設我得佛,十方世界無量諸佛,不悉咨嗟稱我名者,不取正覺。

  17  我成佛時,十方世界無量諸佛全都稱揚讚歎我的名號。

(十八)設我得佛,十方眾生,至心信樂,欲生我國,乃至十念,若不生者,不取正覺。唯除五逆,誹謗正法。

  18  我成佛時,十方眾生以至誠心歡喜信受我的救度,願往生到我的國土,即使只稱念佛號十聲,也能夠往生。但造五逆罪和誹謗正法者除外。

  ps五逆罪:殺母、殺父、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧

(十九)設我得佛,十方眾生,發菩提心,修諸功德,至心發願,欲生我國,臨壽終時,假令不與大眾圍繞現其人前者,不取正覺。

  19  我成佛時,十方眾生發菩提心,修積各種功德,以至誠心發願希望往生我國,於臨壽終時,我與聖眾定會圍繞著他並現身於其人面前。

(二十)設我得佛,十方眾生,聞我名號,繫念我國,植眾德本,至心回向,欲生我國,不果遂者,不取正覺。

  20  我成佛時,十方世界的眾生只要聽聞我的名號,繫念我的國土,積蓄各種功德,以至誠心把功德回向希望往生我國,就一定能夠如願。

(二十一)設我得佛,國中天人,不悉成滿三十二大人相者,不取正覺。

  21  我成佛時,我國土中的天人全都具備三十二種尊貴的相貌。

(二十二)設我得佛,他方佛土諸菩薩眾,來生我國,究竟必至一生補處。除其本願,自在所化。為眾生故,披宏誓鎧,積累德本,渡脫一切。游諸佛國,修菩薩行,供養十方諸佛如來。開化恆沙無量眾生,使立無上正真之道,超出常倫諸地之行,現前修習普賢之德。若不爾者,不取正覺。

  22  我成佛時,他方佛土的眾多菩薩來生我國,最後一定到達一生補處的階位。除非他們的本願想現身於他方世界,自在教化眾生。為了眾生,他們披上弘誓的鎧甲,積累功德,幫助一切眾生得到解脫。他們遍遊一切佛國,修行菩薩道,供養十方世界諸佛如來,開導教化如恆河沙數的無量眾生,讓眾生發起菩提心。他們的行徑超越常人,既實現十地菩薩之行,又修習普賢大士之德。

(二十三)設我得佛,國中菩薩,承佛神力,供養諸佛,一食之頃,不能遍至無數無量億那由他諸佛國者,不取正覺。

  23  我成佛時,我國土中的菩薩得到佛的威神力加持,想供養十方諸佛,於一餐飯的時間內,就能夠行遍無數無量億億諸佛的國土。

(二十四)設我得佛,國中菩薩,在諸佛前,現其德本,諸所求欲供養之具,若不如意者,不取正覺。

  24  我成佛時,我國土中的菩薩在諸佛前表現供養之德,一切想得到的供養之具,都能夠實現。

(二十五)設我得佛,國中菩薩,不能演說一切智者,不取正覺。

  25  我成佛時,我國土中的菩薩能夠演說佛的一切智慧。

(二十六)設我得佛,國中菩薩,不得金剛那羅延身者,不取正覺。

  26  我成佛時,我國土中的菩薩得到金剛那羅延身。

(二十七)設我得佛,國中天人,一切萬物,嚴淨光麗,形色殊特,窮微極妙,無能稱量。其諸眾生,乃至逮得天眼,有能明憭,辨其名數者,不取正覺。

  27  我成佛時,我國土中的天人和一切萬物都是嚴淨、光麗和形色殊特的,而且微妙到了極點,那裡的眾生即使盡得天眼通,也不能夠稱說其名字和數量。

(二十八)設我得佛,國中菩薩,乃至少功德者,不能知見其道場樹,無量光色,高四百萬里者,不取正覺。

  28  我成佛時,我國土中的菩薩即使功德較少的,也能夠知見道場所顯耀的無量光色和高四百萬里的菩提樹。

(二十九)設我得佛,國中菩薩,若受讀經法,諷誦持說,而不得辯材智慧者,不取正覺。

  29  我成佛時,我國土中的菩薩只要研讀經典義理、諷誦經文並如法修行,又為別人演說,就能夠得到辯才智慧。

(三十)設我得佛,國中菩薩,智慧辯材,若可限量者,不取正覺。

  30  我成佛時,我國土中的菩薩的智慧辯才沒有限量。

(三十一)設我得佛,國土清淨,皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界,猶如明鏡覩其面像。若不爾者,不取正覺。

  31  我成佛時,我的國土清淨光明,能夠映現十方無量無數不可思議一切諸佛世界,好像於明鏡中看見面像一樣清楚。

(三十二)設我得佛,自地以上,至於虛空、宮殿、樓觀、池流、華樹,國土所有一切萬物,皆以無量雜寶,百千種香,而共合成,嚴飾奇妙,超諸天人。其香普熏十方世界,菩薩聞者,皆修佛行。若不如是,不取正覺。

  32  我成佛時,從地面至虛空,宮殿、樓觀、池流、花樹及國中所有萬物,都是以無量雜寶和百千種香共同合成,莊嚴奇妙,殊勝超過諸天。其香普遍熏及十方世界,菩薩聞了,都會修習佛乘。

(三十三)設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界眾生之類,蒙我光明觸其身者,身心柔軟,超過天人。若不爾者,不取正覺。

  33  我成佛時,十方無量不可思議諸佛世界的所有眾生,蒙我的光明照觸其身,全都身心柔軟,超過天人。

(三十四)設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界眾生之類,聞我名字,不得菩薩無生法忍,諸深總持者,不取正覺。

  34  我成佛時,十方無量不可思議諸佛世界的所有眾生,聽聞我的名字後,都能夠得到菩薩的無生法忍以及各種總持佛法的甚深念慧力。

(三十五)設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界,其有女人,聞我名字,歡喜信樂,發菩提心,厭惡女身。壽終之後,復為女像者,不取正覺。

  35  我成佛時,於十方無量不可思議諸佛世界中,只要有女人聽聞我的名字,歡喜信受,發菩提心,並厭惡女身,於壽終之後,不會再次成為女人。

(三十六)設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩眾,聞我名字,壽終之後,常修梵行,至成佛道。若不爾者,不取正覺。

  36  我成佛時,十方無量不可思議諸佛世界的所有菩薩,聽聞我的名字,於壽終之後,一定能夠常修梵行,直至完成佛道。

(三十七)設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界諸天人民,聞我名字,五體投地,稽首作禮,歡喜信樂,修菩薩行,諸天世人,莫不致敬。若不爾者,不取正覺。

  37  我成佛時,十方無量不可思議諸佛世界所有天上和人間的人,聽聞我的名字後,五體投地歸敬禮拜,歡喜樂於信受,並修習菩薩行,就能夠得到諸天世人的致敬。

(三十八)設我得佛,國中天人,欲得衣服,隨念即至,如佛所讚應法妙服,自然在身。有求裁縫,擣染、浣濯者,不取正覺。

  38  我成佛時,我國土中的天人希望得到衣服,隨其意念,衣服立即出現。如佛所稱讚的符合佛制的袈裟,自然披在身上,不需要裁縫、染色或洗滌。

(三十九)設我得佛,國中天人所受快樂,不如漏盡比丘者,不取正覺。

  39  我成佛時,我國土中的天人所享受的快樂如阿羅漢一樣。

(四十)設我得佛,國中菩薩,隨意欲見十方無量嚴淨佛土,應時如願,於寶樹中,皆悉照見,猶如明鏡覩其面像。若不爾者,不取正覺。

  40  我成佛時,我國土中的菩薩隨其心意,希望見到十方無量莊嚴清淨的佛土,即時就能如願,十方佛土全都映現於寶樹之中,好像於明鏡中看見自己的面像一樣清楚。

(四十一)設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,至於得佛,諸根缺陋,不具足者,不取正覺。

  41  我成佛時,他方國土中的所有菩薩,聽聞我的名字後,直至成佛,諸根都沒有任何缺陷。

(四十二)設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,皆悉逮得清淨解脫三昧。住是三昧,一發意頃,供養無量不可思議諸佛世尊,而不失定意。若不爾者,不取正覺。

  42  我成佛時,他方國土中的所有菩薩,聽聞我的名字後,全都得到清淨的解脫正定,並安住於正定當中,於一念的時間內,能夠供養無量不可思議諸佛,而不失定境。

(四十三)設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字壽終之後,生尊貴家。若不爾者,不取正覺。

  43  我成佛時,他方國土中的所有菩薩,只要聽聞我的名字,於壽終之後,就能夠投生到尊貴之家。

(四十四)設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,歡喜踴躍,修菩薩行,具足德本。若不爾者,不取正覺。

  44  我成佛時,他方國土中的所有菩薩,聽聞我的名字後,歡喜踊躍,修習菩薩行,就能夠具足一切功德的根本。

(四十五)設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,皆悉逮得普等三昧。住是三昧,至於成佛,常見無量不可思議一切諸佛。若不爾者,不取正覺。

  45  我成佛時,他方國土中的所有菩薩,聽聞我的名字後,全都得到普遍平等的正定,並安住於這種正定當中,直至成佛,又常見到無量不可思議一切諸佛。

(四十六)設我得佛,國中菩薩,隨其志願所欲聞法,自然得聞。若不爾者,不取正覺。

  46  我成佛時,我國土中的菩薩隨其意願想聽聞什麼佛法,自然得以聽聞。

(四十七)設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,不即得至不退轉者,不取正覺。

  47  我成佛時,他方國土中的所有菩薩,聽聞我的名字後,立即得到不退轉的階位。

(四十八)設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,不即得至第一忍、第二第三法忍,於諸佛法,不能即得不退轉者,不取正覺。

  48  我成佛時,他方國土中的所有菩薩,聽聞我的名字後,立即得到第一音響忍、第二柔順忍和第三無生法忍,以及對於一切佛法,都能立即得到不退轉的階位

2 thoughts on “阿彌陀佛 48大願

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *