PHP curl put/post json data to https

PHP curl put/post json data to https

PHP curl put/post json data to https


資料來源: https://stackoverflow.com/questions/21271140/curl-and-php-how-can-i-pass-a-json-through-curl-by-put-post-get


<?php
function put01($data){
	//$data = array('username'=>'dog','password'=>'tall');
	$data_json = $data;//json_encode($data);

	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://192.168.1.61:24408/syris/user/container');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json','Content-Length: ' . strlen($data_json)));
	curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0);//停用SSL
	curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);//停用SSL
	curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data_json);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$response  = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	echo 'Set User Container:';
	echo $response;
	echo '</br>';
}
function post01($data){
	//$data = array('username'=>'dog','password'=>'tall');
	$data_json = $data;//json_encode($data);

	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://192.168.1.61:24408/syris/user/owned_card');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));
	curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0);//停用SSL
	curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);//停用SSL	
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data_json);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$response  = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	echo 'Add User Owned Card:';
	echo $response;
	echo '</br>';
}

function action01()
{
	$d='{"identifier":"2C72842974B8762F","container":"eyJkZXBhcnRtZW50X25hbWUiOiLmnIPoqIgiLCJhYm92ZV9kZXBhcnRtZW50X25hbWUiOiLooYzmlL8iLCJzdGF0dXMiOiIwIiwiZW1wbG95ZWVfZGF0ZSI6IjIwMTgtMDktMTEiLCJ1bmVtcGxveWVlX2RhdGUiOiIiLCJyZWFsX25hbWUiOiLnjovnj40iLCJhbGlhc19uYW1lIjoiIiwidXNlcm5hbWUiOiJTVzAwMDExMSIsInBhc3N3b3JkIjoiTXpNME5qWmxZalJrTmpJMllUSXdOR0ZpTjJWa1kyVTBaVFF5TTJWak5HRT0iLCJhdXRoX2dyb3VwX2lkIjoiMiIsImRlbCI6IjAiLCJwaWMiOiIvOWovNEFBUVNrWkpSZ0FCQVFFQVlBQmdBQUQvMndCREFBZ0dCZ2NHQlFnSEJ3Y0pDUWdLREJRTkRBc0xEQmtTRXc4VUhSb2ZIaDBhSEJ3Z0pDNG5JQ0lzSXh3Y0tEY3BMREF4TkRRMEh5YzVQVGd5UEM0ek5ETC8yd0JEQVFrSkNRd0xEQmdORFJneUlSd2hNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpML3dBQVJDQUhmQXRBREFTSUFBaEVCQXhFQi84UUFId0FBQVFVQkFRRUJBUUVBQUFBQUFBQUFBQUVDQXdRRkJnY0lDUW9MLzhRQXRSQUFBZ0VEQXdJRUF3VUZCQVFBQUFGOUFRSURBQVFSQlJJaE1VRUdFMUZoQnlKeEZES0JrYUVJSTBLeHdSVlMwZkFrTTJKeWdna0tGaGNZR1JvbEppY29LU28wTlRZM09EazZRMFJGUmtkSVNVcFRWRlZXVjFoWldtTmtaV1puYUdscWMzUjFkbmQ0ZVhxRGhJV0doNGlKaXBLVGxKV1dsNWlabXFLanBLV21wNmlwcXJLenRMVzJ0N2k1dXNMRHhNWEd4OGpKeXRMVDFOWFcxOWpaMnVIaTQrVGw1dWZvNmVyeDh2UDA5ZmIzK1BuNi84UUFId0VBQXdFQkFRRUJBUUVCQVFBQUFBQUFBQUVDQXdRRkJnY0lDUW9MLzhRQXRSRUFBZ0VDQkFRREJBY0ZCQVFBQVFKM0FBRUNBeEVFQlNFeEJoSkJVUWRoY1JNaU1vRUlGRUtSb2JIQkNTTXpVdkFWWW5MUkNoWWtOT0VsOFJjWUdSb21KeWdwS2pVMk56ZzVPa05FUlVaSFNFbEtVMVJWVmxkWVdWcGpaR1ZtWjJocGFuTjBkWFozZUhsNmdvT0VoWWFIaUltS2twT1VsWmFYbUptYW9xT2twYWFucUttcXNyTzB0YmEzdUxtNndzUEV4Y2JIeU1uSzB0UFUxZGJYMk5uYTR1UGs1ZWJuNk9ucTh2UDA5ZmIzK1BuNi85b0FEQU1CQUFJUkF4RUFQd0QzekZCcGFRMHdFcHdwS1dnQW9vb3BBRkZGRkFCUlJSUUFVVVVVQUZGRkZBQlJSUlFBVVVVVUFKU1Vwb29BSzR2VjhwY1hSZkF5Mjc1bTQvMmE3TnZ1MXgzaW9STkc1bTRqSjNidjlrZmVybnhLOTAyb2ZHZWZTUnd5aVlSWkltTzY0bTJzdUkvdk1GLzN0cS84QnJsYnhqcUx5U3ovQUNReVBzRVVmOTFmNFYvM2ZsWC9BUGFyZjFqVTFrMGxKRnpIREl6RlZEY25hM2IvQUw1WC92cGF5TGNQQXFqYVJkdEVybkh6Q0JXKzZGLzJ2OC94VmxTT3FxVjdiU0dsdWx0d0U4Nzd6UkoveXlIcFc0Mm5KYk1sdEVxdGhmOEFMTldub09tTFl4YjNpd1dYZklmWCs2dis3V2dZWWJYTXNnK1l0NlZVcGtxQlN0Tk9XUEcvNVF2ek5UVVJaR2s0K1FmS0Y5YXZHVEZxeGY3ODNPMy9BR2FyUmxUOTBEL2VxTGw4ckVqVGUzM05vRmFhUXFBZ1A0Q3E4SUFZZjNPMVhrSUw1NjFTWU5EM1VLQW5jMGl4NGJCNi9kcXpIR0Q4MjJuR1A1Z3dxak1pOG9GVGdWR1llbnRWNVYrOWdVb2pCNjhVbVVpcUVFYkFqKzdVNFR6QjcwRlBsMi9yVGxCSFEvaFN1TVR5MkhmcFJzeDh6RDhxbFRpcGRsSUN2c3o5dy9lKzhLY3NZREtRR05XUU1EdFNpTFBTbllWeHJxSFZkNC8zVzlLYWJVaGNyOTRmTnRxeEZ0YktPTUgwcWNKODNOUGxGekdVVkxQdWJpWWZlQjcxbDNsc2t6T2tnMis0N2Y3VmRMUGJwS21ISC9BcXpKN1J4ODN6U1krNjM4YS8vRlZEaU5TT0MxRzMreEV4M0tGN2R2bERqckZXWk9MaXpWSmtZeXg3dmxsVC9QM3E3UFVvWXBsTWIvTXJMZ3FlMWNYZFFUNlhNeWh5MXUzM1c5UDk2bkF0bWcwdzFPMURNVjg1UjhwRmM5ZjcxempnN3M0UFNybHZjbU80VndQM2NoK1lyL0ExV05TdGxuaDgxTnU5ZnZDdFlhU01wNnhNM1I5V2F6dXhLUGtJYjVsRmV3ZUd2RWFwTEhISStiVzUrNFQvQU1zMy91L1N2Q20zUnk1SlhIKzlYVWVHOVE4MjNlemR2bTZwei9GVHF3cytaRXg5Nk5tZlJkRllIaExWRHFXalJtVTVuaStTWC9lcmZyV0x1cm5MSldkZ29vb3FoQlJSUlFBVVVVVUFGRkZGQUJSUlJRQVVVVVVBRkZGRkFCUlJUV2JGQUM5YWllUUFVeVdmSFExUmxuNXE0dzdrT1JMSk5WT1dZMUZOUGsxVWx1Q29vYzdFQ3l6YlcrOVVjVjBOMVpOM2ViV1B6Vm5qVmdyZmVybWxVOTRaMlFtWFpWRzV1UXY4VllmOXFPeS9LVFRCY1BjT0U5YXBWQmxpUXRkemJGNlZzMldoUkJBempkU2FUcHdEQm1GZFBEQ0ZYQXEwQno3YVlrVW1RbGJOb29SZHRQdUUrWDd0UjIrN2R6VkFYeDkybUduRHBTWW9MRlVVcG9GQm9FTFNGcVl6Z1ZYa3VBdFVvdGc1SkU3dmlxc2x3RnF0TmRNM1NxdnpNZWEzaFQ3bU1xblltbHVXYmdWRUVMbXBraHFaWThDcmJVVE5KeTNOaWtvb3JqT3dXaWlrb0FXaWlpa0FVVVVVQUZGRkZBQlJSUlFBbEdhU2xvQVdpa3BhQUNpaWlnQXBLV2lnQnJjTFhuWGoyY0xiUEVmdkhHMGY3TGZlcjBkdnUxNWQ4UUhRNnJHaDRTTkJLLzhBd0h0V0dJMk44UDhBR2VmWHpxYjFCd1V0NHdxanNGKzl1LzRFMytmdTFmMG0yUi9PdTNEZVdKUDR1c2ovQUhmKytWWC9BTDUrYXNITTk1Zi9BR2VKZDBrenRLLysxODIzNXY4QWRWV2F1blNSSjJTeHR4aUNKRlJQVnY3ei93Qzl0LzhBUXY4QVpyRjZJNnQ1RzM1NlIydTkyNjhzMzk1djRRdFpIMnBybVZwSnZuWCtGYXJhcHFLNWlnalBQM1FCMFdvbG4yeXBHRzZML24vUCsxVUtQVXMwWmJ0NWJ3S09OcTFhaCtVQWZ3aXMyM2JFc2hQM2pWK0w1bEFvQXVSSGl0RzFYZnRZcldZdVhrV05Cd1B2Tld6YjRDakhTbWlXVzQvbWpWZjltamI4M1dtQnNjRHBUd1JqSXJTNWtQSERVNzNxTU0yYW5ISXBBUkVGdXRJY3I5My9BSUVwcVRrZGFGWCtLZ29FTzVmOGFtN0wzcFBMRGRldFRwSFFGeGlqUGFwbFdsQ1U3QkZYWXpiQXhCMTU1b0dRZHJkZjcxUEI5cWZnTlRKdUFHWStldFF0RjE5YW5qR0RnOVA0YWxaS1ZndWN4cWRtSFZteGlUKzlYR2Fqc0NzWlZBWmV1NWVQK0JmL0FCVmVweTI2eWpCRmNocm1rYldaMVZpbmZIYW9jYkcwSjMwUE43dTNOc3l5bzM3aGo4cmVsUzIxMnhRd3VPZjgvZHFlNXRuMHVSa2RROXZKMVJ1alZCOW50MVBsaVdWZjRncFhsZjhBZ1g4VmFSa09TTUxVYlpvcnJoZmxiNXY5MmkybU52Y0xJcDJtcjJvM0NGSGhpRFoyL003OWYvc2F4bDNJMkdOYnBjeU9kTzBqMnZ3SnFHNitqWU50U2RQbUgrMVhxRmZQZmdYVWpGcWtNVHZnYmxLaXZvTk9VRlpVMVp0Q3JxOW1MUlJSV3hnRkZGRkFCUlJSUUFVVVVVQUZGRkZBQlJSUlFBVVVVVUFOTHFvelZLZTQ1NjFaZUxmVURXUWJxYXVIS3R5SGRtWk5kaGU5VXBiaG02VnZmMmJDZjRhUDdOZy91aXFja3liSE10TzFVYm1ZN2VNMTIzOW13aitBVW45bTI1L2dYOHF5YXVGbWVZWGkzRS9DUlA4QWxUYlBTWm5mZExFL0h0WHFmMkNIKzRQeXBUWnhoY0JCV1hzWTNEa1p4bHRwSlpSbGNDcmNHaVJ4eWJzY211amUyVmVpMUFmbE5YeVJSU1FXc0t4THRWYXY5RnFySHdjaXA5MmEwaVVPYmtVMVVGS0R4UzdnS1JMSkZXbHFMekthMCsycVVSM0ppNEZRdk9GcXJKY1o2VlhZczU2MXBHbjNNblU3RTh0eHU2VkJndWVhY3FWSUJpdE5FWjNjdHlMeXNVQ01DcGlNMGdITlBtR29qMEdhbENVSXVLbVVWbEtSb29sbWlvbmwyOWFZSmxibzFaV05TeFJURmFscERIVVVVVWdDaWlpZ0Fvb29vQUtLS0tBQ2lpaWdBb29vb0FLS0tLQUNpaWlnQmoxNUg4VDdnalZFalhvOXN6TitYRmV1dDNyeDM0a2cvd0J1Vzc5NWJiWjkyc2EreU44UDhaeDF0L29Wdk5jQVludUg4bGY5bEYvK0svOEFRYTBMU1F4VzgxMDN5czUySi83Ti93Q2hWbDNEbEo0SS92Ykc2ZjczTGY4QW9WU1gxMXN0cldQL0FJRjlXWnYvQUltdWM3Tml0RlA1dDVKTko5eUxKK2IvQU1kcXpadTd6ZVllUzN6Zjk5R3NpS1hGdTRidksyNy9BSFZyVjAvTytJLzk5VmJXZ3JteGJjU2YrTzFweHRzWFBwVkMzaU8ycjhjZm1FUjltK1ZxeEtOR3hqWTIvbXQ5NStSL3Uxb1I5T0tqUVlWVk5UeGhhdENKa1VtcFZHQnlLYWdJcVRGVVFBWDVxa1dvOGV2U25ENzN5MEVEbU9mclRsUHJVZk82cEY5NkFKZ0ttVUFWRWo0cVVOVEFrVVZKaW8xTlNacXpNY0ZGU2hPS2lVMUtKQlRKSG1QSzgwcURQeW5xdElKVUMvTVIvd0I5VUxORDFWeC8zMVZhQ3RJY3llMVZaN2RKUmhsNXE3a0VaelRkdFMxY0l0bzg4OFI2S1k0Mk96ZEhYRE1uMk1nVFpsc3MvSS9lRS8zYTkwdXJOTGlGa2RjZzE1VDRqMHQ5TzFHVGF1NkIvdkRzeS8zYWkxamVNN25LYXJHRkdaSWQyNy9scW44VlkwVnY1OG14QktwK2xkWmNXQkZ1VmdkakQvQ3ZYYlR0RXNVMnlQTTN6eDlOM2V0WTFMUkY3TzdNeTB0NXRCMUMxbWxVcnViY3JOL2RyNlNzWmx1TEtHVkRsWFFFVjgzNi9jWFZ3RVdSV0hsdDh0ZXkvRGJXenEzaHhZM2JNdHNRaCtsS0VydTVOZVBLZHBSUlJXeHloUlJSUUFVVVVVQUZGRkZBQlJSUlFBVVVVVUFGRkZGQUJSUlJRQVVVVVVBRkZGRkFCUlJSUUJGTURpcUxwbnJWMlJzTHpWRjVBVDFwOHBEWkpIOHE0cFhjSU1tcTVuQ2o3MVVibTdaenRYTmEwMWNoMUxGNDNRM2ZlcU43MUZiR2F5ZnN0eEsrZHhBcXhIWXVweXh6V3FqRzVONU5HaUo4MG4zcWJFbU90VEFVYUlpOG1SaE1VN0ZQcENLVndHaW5VbEtLWXd4VXNZcG9GU3hpb1pjU1JWcVFDZ0NuZ1ZsSm1wV3VVTHJpb2JlMzJWZUswYmFMZ0FGTFMwVkpRdEZGRklBb29vb0FLS0tLQUNpaWlnQW9vb29BS0tLS0FDaWlpZ0FvcEtSdWxBRHE4cStKMXZ0K3czZ0h6UnM4UCtGZXA5cTg3K0pVWlhUMnprbzBpdC91OGY4QTJGWlZkamJEL0dlU2JTMm9NbnFWL3dEUWFwNnRNWnI4bitIdFY3UGx2Rk1lYy9MdS92YmYvc2Zsck11Um02US93L04vN05XTWR6cXFiRVVzbmx0R2g2K1h1LzRFemJ2NVYwR2tmdk5wL3dCbXVWdlpTdDRIL3dCbGE2THcvTUdDNE5hVDJKZzlUc0xkT0JWNnlqM1Riai9BUC9Rdi93Qm1xZG1kd0ZhZHFtTjU5V3JuUnN5Mm96Vm1JRHNLalJmbDRGV0l4Vkl6WkluQjVxY2M5S2p4NlVvYmIxcGszSk8xSU9EMHBWWVkzR2szVmVnaFN1ZWFibWd2VEMyS2tDVFB1YWtFdnZWVnBNS2FwVFg2d3FTVHdLbTVWalpTNCtYNXFyM1dzVzFtcE1rbzQvaHJpZFY4U3pNREhiRTVyQ2NYTnl6UGNTWlp1YW5uWlNwOXp1cC9HU0JtV05Na2Y3VlZIOFRYTXlnZ3V2OEFzczFjM2FhZExKOHp2c3pYVDJGaERCOHpEZTM5NDArWWZLbDBMTnRjM2wzSXE4Z2VyQ3RtMjArVm0zU3lLZjhBZEcyb2JlVkU1NEdLdXhYaW1uRm9pWE4wTmEzajhxTURjVFZuRlpzZHlEam1ycXZ1cldMTUd0U2JIZXVZOFdhZXM5cVgyWlh1SzZjTm41ZTlWNzZBVDJyb1IxV3JhMEppN004WlVHMmxNRHR1aGFrbXpaM0N1T1luKzZmNzFhT3BXZ2d2SkVDQWJUK2RWSERKRWR3MzIyN2tkMHJuZDduYkYzUlN2NVVZc2pqS01QOEF2bXV3K0ZUcmIzbDFDa2dlT1JNakgrelhGWFVNa1cwZmZUc2Y3d3F6NEJ2djdNOFp3b1hLeFN2c0kvM3FxbnVUWFY0bjBIUlJSWFdlY0ZGRkZBQlJSUlFBVVVVVUFGRkZGQUJSUlJRQVVVVVVBRkZGRkFCUlJSUUFVVVVVQUZWN2lZUW96YnFzTjByS3ZrYVlGTzFYQlhaRTIwdERPdWRXRWttd054VVMzTHlIYWdxcHFGZzBZM3g4R3JXbHdPVURQWFJOd1VkRG1pcHVXcFlTM2R1V05XUmFmTDA1cStrUUswNVV4V01aRzZnUVEyK0J6VXhpQTZWS2dvWVlxZWIzalRvVVpCaHFCVDV2dlZIV3kyT2Q3aTBVVVVDRW9vb3FnSGcxTkdhcjVxYU0xRExpV2hUaFVZcDRyRm1vTTFBTlFTU2lramt6M3AyQXRVdE5VMHRTVUxtak5JYWFUUUEraW1nMDZnQW9vb3FiZ0ZGRkZNQW9vb29BS0tLS0FDaWlrb0FXbWtVNmtvQVFlbGNKOFVNanc4c2k5NVZWaC9uL0FEelhkMXkvajIwKzArRUw0QWZOQ0JOLzN5ZHpmK083cXpxSzhUU2s3VFI0T3o0YVNJZmNDWlVOL24vYXFySUF6Rms3dHR3Mys3VjZWTU50MjhxcmJ2OEFkMjFuM2ltS1lEMFZhd2p1ZHM5akYxRU51QlBYYi9XdFR3M2M0ZkJOVWIwYjQ5aDYvTnRhbWFMUDVOK29iZ1YwU1Y0SFBGMmtlcldBSkFyZXRJVHg4dFlPbHVDZ1krbGRUWXQrN0hmTmNhM09tV3hZU0xBeFVvUUt2U2wzcW5YcFZTNDFDR1ArTUNyTXRTVm54N1V4cFBlc0s1OFNXTWJITW00KzFaY25pNjMrYllyR2dxS092OC90dW9NeTdzMXg2ZUpST3ZURmFNR3ArWmlwNWkrUkhRR2NNdEtKTTlheW83amMzV3JpUzU2VTdrdEVrcHp1OTZ3NytONTl5ZzdkdGJwVGVLcFhFUVVsaXRReHJjNWtXU0o5NzcxSnRRY2JhczNjdjd6NWF5Ynk4ZUZOcWY2eHZ1bis3L3RVckczUTFQN1N0N0ZQbWJjNnJ1OHNWbTNmalczQ3Noa0tMLzB5WGQvNDgxY1JxZXB5UzNSdFE3ckNwNWZQTCs3VkJwS1dxM1VuMnJMZncxMFU4UDNPZWRhMngzTWZpaTBPMTViclZJNHo5MXlxNFA4QTQ3VzFaYThKTU5iWDhkeXZvL3lHdHo0ZXdXbDc0WG5oZFE4TVV6SU42LzdLdC83TldhM2d1MXZkYW1tZ2orenhmM291TTFVNk1Wc1RDczN1YkZuclBtNFVxUTFkTll6TTYvTWVjVmlXSGhsTFlqRHMrM3VhNlMzdC9MWHBXY1l0TVZTVVhzVzQvd0NsU1B5bFJvdUtrclhvWWRUem54VmFtRzlNZ0hEYzF6eXpidjNnUE9QbStYaHE3dnhkRG16MzQ2R3ZQNG9wclc3YlltWVhQL2ZOWXlPeWxzWERIRE5Ialp0SDhQOEFzMXpseEJOcHZpTzNuZGNJOGk4cjBybzdqWllRK2EzeXEvM1BTcTdMRGVRbUZ4Zy9lR08zL3dCalVwbHlSN2ZaUy9hTE9HWHJ1UlRWaXNydzcveUE3WEw1L2RMeldyWFpIWTh5V2pDaWlpcUVGRkZGQUJSUlJRQVVVVVVBRkZGRkFCUlJSUUFVVVVVQUZGRkZBQlJSUlFBR29uaFZ4NzFMU0hpbWdNMmUzVmtZR29MVlFEdEhTcjA1K1ZxcjJrZmZGTm1aZVVZV2dVNGZkb3BGRGhTTlNqcFNOUUJTbTYxSDNwODMzcVlPdGJ4Mk1KZkVLZWxOcDFOTk1RRThVM05CcGhxMElmbXBZMnF2bW5vMUpvcE11cTlQRFZVVjZsUjZ5bEUxaXloTGRybWxndWxKcW5jSU0wa0NjMWtwbDJOMVo4anJUdlBHS3pnckJlQ2FobG1rU2k4UU5kcGMvZHBoWW1zeU84ZnVLc0xjMDA0Z1gxZXBnMmF6eGNDbmk0WCs5Um9CZXpTMVZXYjN6VWdscFdHVFVVd09EM3BkMUlCYzB0TnBSUUF0SlNtbW1nQmFLajNVb05BRWxHS2FEVHFBRXhWTFZMWVhlbDNWdWY4QWxyRTZmbUt2VU45MnBrcnF3TGMrWTJRbnkyZmgyYmFmcnUydFZLK0FrWnovQUhXeFhSK0lMYjdINGsxV0ZSaU5KM2xVZW44WC93QVRXQk9nTXpZNlA4MWNzZHowWHJFeGJpUGN2U3NvTzBGMGpidWpjVjBFMGZhc08vaVlIZVB2Q3VxRE1KS3g2aDRmdUZudFl5RFhVSFZvTEdMOTQzTzJ2TXZCMm9ueURDUHZEN3RkUXVtVDNyNzU1U0JYSk5XbWRFWGVKTmZlS3A1eVZpR3hleWl1ZXU3eWVkMjN1ZDNwWFVMcE5yRTN6b0dxVllMZU51aWovZ05LNlFXT0xTeXVyZy9jZGZlcGhwTXFmZXJwNWJ5eGg0ZVZNK2kxU2JVclNWOWlKSTUvMlZvdklwS0pseDJieDFkaFpvLzRxYzF4QzN5NUtNZnU3MXhtby91dWFndlEyTGE4YmdaTmJWdEtEdEpybGJaaUpPdGRIWUhkdEZORXlOMkZjODFIZVFGbzg0cTNhUjVJcTVKQ0NuU3J0ZEdITlpubkYvR3lUYmF3YjdpN1ZINEwvZC8zYTczVmJFR1RJRmM3cUdpUVhkMHR6S1NZMWpWZksrN2hxVWRKYW12TmRHTHJ2aGkzMUszUzhzYmlGTGxGd1VKMmgvOEE3S3VXdC9EV3F6M1FqRUhsNWJidjNLdy84ZHIwT0NLS0JkaVdxWXE5YVRTSWZ1QVYwZTFNZlpHcDRkc3BiSFJZZE50aTBVSTVrbGs2eU4zYXVvdDQ0NEl4Qkh6L0FIai9BSHE1KzJubmZhUFN0dXpHRHVMVkhPMkp3c2FzYTRGV1krVnFwRzJhc3h0aXFXcGt5Yk5KU1pwYW9neFBFa2U3VG40cmdpZ01SSUdQOW12UnRiWGRwMG4wcmgwaHl1OHJ4OTJ1YXB1ZGxINFRucnEvaTgvK3piZ2hvMlhuUE8yczYzdVRaWGJXTjJ4WGEzN2lWZVJXWHJraFhYQnVPQ3YzSEM5ZjlscW51V1hVclJabHg5b2lIeis5TlJOYm51L2hHNjg3UW9WM0FsUnQ0cm9RMWVUZkRmV0hOczhSYjd0ZWpOZWJJVmZQV3RxZFJiTTgrdEN6dWFlYU1pc0dmVTJSc2JxaS90WnZXdHpBNlRLK3RKbXVjL3RiM3BQN1g5NkFPbHlCVGQ2anZYTW5WMjlhWWRYYjFOQVhPbzNyL2VvOHdldGNzZFdiMU5OT3JOL3RVQnpIVithS1R6Vi92VnlKMVZ6L0FIcWRGcWpsdTlBY3gxNFpUVHE1K0RWc0x6VS85c3BRSE1iTkp4L2sxaW5XbDlLWWRaR2YvcjBCekc5bW1rMWduV1JURHJ2KzdRSE1kRm1relhOblhEL3MwdzYyL3FLQTVqcHR3L3lhWkpKeFdEQnFqenFlYW5GeXg2bXRZVTc2a3VaWW5uOTZrdFcrV3MyVGN4cS9iakFGUkxjQytyZkxRVFRSOTJnVUZFZ3BHcFZvYWtCUm0rOVRLZmNmZXFNR3VpUHduUEorOExTR2xwRFRGY1E5S2phbm1vMnEwU3h1YVVIRk1KcE0xVmhYSlBNcDZ5MVVMMENTamtHcGkzSTVwc1BVVVhMYzFIQy9JcnkwenZzYVkrN1VUREpvVitLWVc1b3VGaFVqWDBxWlloVVNtcDFOT0xDUXhvYWk4dGdhc2tuTk16elRiRWhxcS9yVW9NaTA5RFQ5dGFSWW1SaVZ2U25pWnFkdHBOZ3Fya2oxbTlhZUp4NjFCNWRNZU0wQVhQTlgrOVFaVnFoaHhTcVc3MEFXeklQYWtFdFZQTXpTaHMwWGlCZFdSYWtEanRWT2szWnBXR1hkNHBXK1phcEkxVzR6bGNVbWgzUEhmaUxaZlp2RVRUWUd5OGpYYi92ZnhmOEFzdGNCT3JOYWJsKzlIL24vQU5scjJUNG9hWUxyUTRiMk1IemJXUVkyK2hyeUtkZGtqRGJ3VzMvOEJiNzMvajMvQUtGWERMU2RqMEtVcndSbk50bFFPT2gvOGQvdlZRdTRjcWNyOHc0TldrUDJXOU1MZmNicFQ3bU5Rb2JxR0cwMXRHVmhTMU1uUkxodFAxVlIvQ3pWNmpiWCs2RWVwRmVWM01aam1EZjNUMTlxNjNSNzFwclVmTnlPOUtyRytvcVdtaDAwMThJMUxsdmxya3RUOFEzVnk2dzJ4T0grNm82dFUrb1hEdkdVN2Z4Vm5hUWovd0Jwck82Ymx6VVU0TGRsMUcxb2lscmVuMytuTGJmYTVTQmNLeDJnOEwvczFrckJiaTZqMzdsaVp2NFc2VjY1cldrd2VJTkZTSkpraXVJdVkzYi9BTkJOZWJUK0hOWWpuTUlzbmQ5M1ZTckN1eGNoemUrelgwbTJuazFPYXkwNjllNWhGdDUzbFRmTUZiZDkydG5UM1c4Y3dnR0taZXNSL3BUdkMra1htaVcwMGtqeHhYRnd1R2Y3eFZmN3Exb2FkcFZyRnFBdUYzeVRMOHl2dS9pcm5xY2oyTm9PUzNIUld6SS96ZGEzYkFZeHhWYzJ6Rjl4clJ0SWR1MDFoYlUwbEs2T2xza0cwR3RQWXJRMVFzQVBMeFduQ29DWXJkTFE1WkdQZVdRbFhrVml2cC9sNUJIRmRpOE9hcFQyb1lkS2x4SEdaeXBzRVBSYWtqc1l4MVN0WjdWVk9lUlRQS0FiNzFLeU5lWWhnaFJjWUZhRU9GRlJJbUtuUmFrQzFHMVdVYXFpVk9oNXEwektVU3ptbEJxTFByVWltcklzVnRURyswZGY5bXVUakVNRmhLWm5BR0crWnE2KzlHWVdIdFhndmpEVjdzYXBKWkdaaGJyajVCV01vTnMzcHlzaXZyNkxMS1d6a2g4ci91MW5XdDk5bm56Sjl4dmxaaFdqZHlmYTdPRngxVDVEWE8zUEVoU3FpdWhvKzU2VjRJWXBmU0tPVmtHNWE5TG4zRzFqSDhRcnkvNGNTbWVkRlBaZHVhOWVqakQ5YWlFTHlabFcyTWk0VnBmbjI5cXA3V0hZMTB6UUtZOGJhaU5zbjkydTJFZERqWnp1RzlEUzdHOUs2RDdNbjkwVkZKYkQrNktkaVRGOHRxUEtZMXBOYjgwQzNvc0JtZVMxS3NMVm9tSEZIbGUxQkpTK3pFMHEycHE5dHA2clFCbi9BR1o2ZDlrWTFvN2FOdEZobWQ5a05CczYwZHRMc3AyRVp2MkdqN0Y5SzBzWXBNVVdFWi8ySVVoc2hXaGlsMjBDdVFXbHZzcTRFNXBJbHFYcFhUVCtFelkwakJGWDRjRlJXVk5JUXdyU3M4c29ybG44UnJGNkZ3ZmRwRjYxSUY0cG9YbWdzZXREZEtCUTNTZ0NoYy9lcUZhbXVmdlZDdGRFZmhPV1h4RHFhYWRUVFZBaERVVFZJYWlhcVJMR1UxcVdtdFdpSUltUE5BYW11M05OM1Zva1RjbXZxcVF2ZzB6VUxuYSszZFZXS2NmM3ErZnV6M0l3TnBINHArN0xWay9hMVRxOVR4WGlOM3BLUStRMGsrOVZwUlZHS1pEL0FCVmZoSVljVnZBeG1LdytXb2U5V3lueTFYZGVhcVNJaVNSOUtscU9McFUzZXFRbUpSVHZ3TkpWRWhUVFQ2YVJRQXpGR0tkUlF4b2haZWFjaWlsZWhLeVh4RkVtejYxRVJ0YXB3VFRIRmFra2EvTjlhdVJjTG1xUWJEVmJpYkswd0t1c1dTNmpwVnpadC95MWpaUWZROXErZk5XdHpibTJrSzg1Mm4vWlA5MnZwSmhsYThJOFk2ZTl0citxMmpCUWtqcmN3dC9zdC84QVpWeVZvNjNPdkRTNkhFNmxCNXNheUQ3eTlEL3MxSGF6aVZHaWYrSVZZa2Y1UXgzZVd5L1A3ZjdWWmJyNU40eWcvS3k1VTAxckUwbHBJbm1nNEtFY2luNkZJWXJsb0dQeTdxbkxlYkNYR055ZkthcGY4ZTk0a282TWFGdFlGM084aTBtSzRBY2pJby9zeGJPYjU0c0kzcFdob1U2ejJ3cmErekxLdnpMV1BNelF3aDlqQUdHa0h0dnByM01hZjZxSG4xKzlXcStsUnMzVEZQVFRFWHRSek5qOTFHRWtGeGR0bDg0clp0YlJZVnlLdXgyNnFPQlU2eHFGKzdWRXVWeUpZeGlyRnZIbHFibFJ3S250emhxWkJzV1h5WXJXaHJKc3dXWVZxd25hMWF4TUpFcHFGeFZnODFDOVV5RVVMaU1ZNlZSSXE1ZFB0eldlNzFnMmRFRVNpcEZPS3JMSXZyVWdlcHVhV0xhbjNxZFQ3MVNTUWVwcWRKQlRUSmNTMER6VXExWFU1cXd2YXRFekpqWnZtamF2blB4aTJmRlYxN0d2b3lUL0FGYlY4MitLNVJONGx2R1QvbnJpbXR5cVpic0NaYmQ0K3BaVllmNzFZdDJOdHhLRDk1VFc3cDZtSldmMFNzRzZLYm5mN3psdndxWTdtMHRqMFg0VVdiejNUdVZJRzM1YTlsdHJaaEh6WG12d2RqRDIwa3ArK28yMTZ5cWdDdEthMXVjbGFUdllxR0JxYVlXOUt2VWJhM3VjNW5HSStsUnZIL3NtdFhBOUthVVU5cVZ3TU5scFZDMXJQYksvYXE4bGtCOXlxQXpYeFZTV1hiV2hOQXlmdzFsWEkyMFdKWUxkVko5cHFncDUrN1Q4L3dDelZXTTdsazNkSDJ5cURTSCs3VFF6SCtHbFlPWTB2dGZ2U0c3OTZwYlgvdTAxMWZIM2FkaGN4Yysxc1c0TlNSeXM3ZGF4ME12bVZyV2FrdHpVc09Zdkl2RlM3T0tkR3ZGVGJlS2taRWk0cFN2TlRCYUZUTFYwUWZ1aVpXYUhjd05hTnN1MVJUZkw2VllWY0tLNTVmRWJSUktEeFNFMERwU0dnWTlhR1BGSXBwR29BbzNQM3FpRlMzSFdvaFhUSDRUbGw4UVVVVVZRSWFhaWVwajFxRjZhSlpIVFRUcWFhMFJCV2s2MDJuU2RhYldxMk0yY3ZydDFMSGQ3ZjRjMVVXNmtDNXpXOXJXanZjUzcwOWF5bjB5ZU1jcG12R2ROSHRjNWxYbXFUSTNGV2ROMU9TVi9uelVrdW1tVDd5WXExcCtsS3NuU3MzQklyMmpacjI5d3hYTzZ0dXp1dTJheTFzZG9YYUtmOW5kR0dHYXFndFRPYk9oOC9QdFVMeTg5YXpVa2NEN3hOTzgxc1ZySWhHckhKVTRreldURk8yS21TZGlhRWhObXB1b3pWRHp6NjA5WnZlcUZ6RnJQTktXcW9aOGQ2YVo4MHJBWE0wZHFxcktUM3A0YzAyTkQzcFVxTXRUbE5aMjFLTEMwMTZhR3BITldJaVBXcmR2OTJxWlBOVzdiN3RNQ3hYbS94TnNBdDVwZW9idG9abXRwUCtCZk12OEE0OVhwRmMvNHYwZ2ExNGR1clFEOTV0M3huKzY2L010WlZGZUpwU2RwWFBBTlJnTU1qZ2o1bExIYjYvNSthc0IzeGR0Ymx1RWI5MjFkZmZ0L2FNU1hRSDd4azNPUFJ2dW11UXZ3ZlBQeThoVit2M2E1NlR1ZGxSZFMrdjhBcVJJbkRmS3JyL24vQUlEVU0rMWtHT0ZiN3Y4QXN0VWxrL20ydlhvZmxiLzJXaVNQaDFIWS9kOUswSld4MUhoUzlHMEl6VjNsczZzT3RlUjZQZG1HNUhPQWE5STAyOUR4S2MxaE5XWnN0WW03dERVZVhVVWN3YXJLWVlVUklhR3JGU3VNQ3BzQlJVTWhxeEZSanRhcGJkLzNtMnF0eTIzazAyd3VGa213T3RSZjNnNVRwYldUR0sxSW01eldMYmRldGJFWkd4VFc4VENhTDY4aW9uRlBqUHkwdnk3dWFzek1mVUlDWXl3NnJ6V0EwcHp6OTd2WGFUeElVUEZjcmNXaEZ3K0IzcktjVGVuSXJvOVdrYzRxRHlXQjZWSUZZVmtiRmhYNXF3alZWUmVCVmhLRUpsdU0xY1RsYXBSclZ1UHBXaU9lWXMveXd5Ti9kRmZNbDYvbjY5ZHlBL0tabS84QVFxK2tOWG1XMzBpN256dDJSc2YvQUIydm1xMTVtZVE5TnhhcUxwb3R6WEJRQ1BkblBXcUREZWpFanZRek5OT3pkQUtuaGdab0diM3BiR3U1N0w4SG9qL1pNcDJqWXJjSC9hcjFHdk52aEtQSjhOeWsvd0FVdWE5RkVxbnZXdExWSEZXWHZFdjRVVkQ1cS8zcVR6Ui9lclV6SjZLZzg1ZjcxSVoxOWFBTEZOTlEvYUUvdlU0VEtSUUFrc1FZYzFoNmhiWTNNQlc4N1pXczI2K1lNTVZTTTVvNTBMODFQNHFkN1k1cERFQlZYTUNrd3lha2pqelVqUktEVWthZ1VyaUY4cmlrYUliYXNjWXByRWJhQU03Wis4cS9iTDgxVnlQM2xYTGNjMG1OR2hHdFNoYVlsUzBqUkJUUDRxa3hUVkdYclZiQ2U1T2k1eFU0WHBURVhDMUpXVE5ZN0RzY1ZHOVNWRTlDR0N0UTdjVXdVckRpbXR3S0VqYm5wQlRwSTlzbTd0VFJYUXRqa2w4UTZpaWltTWJUSHFTbVBUUkxJR3FNMUsxUm10SWtGVit0SGFsZjcxTnJaR0wzTnQ0UVQwcXU5bWpmdzFvSGswaFVacnlUMkRLZlRrSTZDbzEwNUViSUZiYklNMUJJbUIzcE5BWi9sN0tZNUZKZHppTGRtdWJ2TmZpamtZQ1FWZzU4b00zSkpWV2lPWlg0cmpManhTcTVBdzFTNlhycVhFNERIQnFmYkVYUjNrVVFicFV2a2JXcXZZenJJcS9OV2p4aXVpbks0NUVBaXA0aHFVQVZLQldqSktaZ3pTZVFmV3IyMmtLOFZOeGxNUkVVb0JxemlrQzgwMk5FQlUwNVFhbUswM0ZSY1lLVFExQUZCRlZjQ003YzFadG00cWszQnF4Ym5GRndMNHFLWGovZC9pcHl0VFp2OVh1NnIzK2xSUFlEd1R4RGJuUy9GbDNhbmlLNWN2SC9BTUMrOVhLNnRhWXZuSUhIeS84QW9OZWlmRWV5SXVVdWdQbmpiUEg5M3ZYSGFraXpMRk1Qdk1tR3JpaEt6UFRTdkV3YmFJeHM4SCt3eC84QVFxblB6cUQvQUJiZisrcXRMRXN5bzZqNS9KZmQvd0I4dFZWRkxScjdjVnEzY3pTc1ZKd2JkbGxqN0g1bDlxN0h3L3FRa2pVWjRybUpJdlBqR1B2RDVmOEFnVlZkTHZuc2J3Sy8zR2FocTZLVDVaSHNGdE1EeldwRkpYSDZmcUNTcXJCc2hxM29iaFNvNXJBMGFOY3NUVWNqZmVxQlo4cjFwR2Y1YXE1RmlscUVtQVI3VTN3ekg1MXpkTy84S2hhUzZYZXRGajV0akZLOFlMYnZtYkZDSDBzZEFrd1ZzRWpkV2pCZUFnTFhubDlyVTRmZnNjZlNwYkx4RnZBK2ZKL1dxNWhleVBUNHJ0TnVkMVptcWVJSU5OajN6UGpQM1ZDN2lmOEFnTlpkaHFjVWtlUzJLYThBdTV2TmZhM3A3VlhPMmpQMmFUMU5EVHZFOFdwaHRrYmovWmNiYXZiZDUzRmF6N0t5aWdPNVVBYXRJZEtwYzNVbWZMZlFqTUFiK0dvV3RzTnhWemQ4dE1ZaWswQ2JLM2w3YVVDcEc1cEZxU2llTHJWaEtyeDFZVDcxVWpKbk5mRU8vd0RzUGcrOGJPMHlqWVB4cndKVCs1Q3JYcVh4ajFIOTNZNmFqZFNaWEZlY1dkdUFOejA1T3h2U2pvUXNDa0dOdldyaXNJN0RIOFROU1hLYlU0L2lwclJsM3RvVjcxbTVYTmVXeDZkNFR1NU5QOE9ReFJnK1k1K1d1Z3VQRTh0dGZSMkxMenN6SWFyYUJZTEJwY2MwblZGd2lVUmFHazkvSmRTS1NYKzk4MVRTak01cXpoY3FEeGZmdkM4cFRJM2JZL2VtUmVLOVFDZVpOd1A0VUhVMXIzT21Sek1xUlJLa2FVeE5FajNad1RYWEduSjdzNVpUaXRqR1BpZldMaHNvbUYvaHF6RHFXc1M5WHhXN0ZwRVNmd1ZiU3hqWCtIRmJScHBHZk1adHJjM3hJOHh6WFVXSG1PZzN0V2Q1Q3FNMXBXTERHS2JWaDNOSFo4dFVic2JUdXJRWHBWRytCOHRzVUlVak5kZ2FpWmMwaWxpYWtLR3FhTUdWV1g1cWNncVJvK2FjcWMwaUJ1S2F3cXlFcGpKUUJSSStlcmxzT2FpTVkzMU5EOTZreHhMOGZTcGhVTWZTcGhRalJCbW1vY1BUanhtb1MrSktwQXpRVTVXbjFWU1Q1YXN4dGxhbG1rUjlNY1Ura2s2Vkl5RWRhZTNTbzg4MDVtNHA5UUtrL1NvUlVzOVFpdWxiSExQNGg5TnAzYW1uclRBTTB4elMwMXFhSlpHYWpOUGFveldrU0dWNVB2VXpOUGsrOVRLMlJpOXpja2ZGTlc0VWZ4Vmo2cGZHSU1CWE1IeEs2U01yZzhOWGtYUFlQUlB0Q24rS21TWEEyMXcwZmloQzNMRVZxUTZ3czBXVmFpNDdDNnpNUEtjZzRyeVBWcFgvQUxRY2h6WG9PczN1WW1BTmVaYWs1TjgxYzgxZVJNaVZKQ3c1TldJSldpY01wck9SeXRXSTUwNDNWaTRtTmowancxclBtN1VrYjVoWGJSWEt1dld2RTdHKyt5M0N1clYzMmw2eWswYS9QVzFCNjJIYzdtTnR5MU9uSXJKdExvTWc1cStzM0hXdXVRMFdqUnpqcFZVemluZWRrZEt5VE5MYUQyNjBvcXUwdk5LSnhWeWVoS0xHNm1sbDIxWGFZWTYwMFNxYXp1WFlzcVJTdDkycTZ1dnJVdThldE1DSjE1cDBmRklUbHFGKzlWRFNMTy9hdEw1bjd1b0h6dHBOMkIzcVpBb25CZU00OTRiK0lxUGxyenk2aS8wRlA5aitHdlVQRllqUUJ1cDUzTFhBWFVTTTgwSHF1NWE4eUw5NW5xMC9nTUtBK1ZNai93QUxvMy9vVzF2L0FFS21MQ0NNcDBkZHkrelZhU1BkR0l2K1dxL2RIMWI1di9RYXpiSzRhTzdtdFQvZnlqVjBSMk05bVNRUjRtWkNQOW9WUnY3TlRjeUp0K1V0a1Z0T20yL1Uvd0I2bWFyRVB0WUI0M1JqYitWVXBBMFplbGFuTGF6L0FHYVkvZHJ0ckhVdDRYbml1R3Y3SjVZZk9qLzFzZjNxVFNOWGRKUExsYkRMUktGOVVURjIwWjZwSGNnZ2MxYVNWSHJrclRVTjM4WDYxclEzZVJXTml6WndINzFidHd1TUNzZUs0QjcxZWl1QXFyNzAwSm9yYXhwVVYwbkh5bjJyblYwY3h0enV4WFd2TUgvaXBubG80d2NHcUVtUldPbkQ3TVdYaGxGYW1tdVQ4cHFTeFRiR1I4dFNSMit5ZmVNQmFCTzdOaUpjRDd0U3NEL2RxbXVyV1VDaFhtVUgvZXBXOFJhY09CS3JHdFV6SGtsMkpITENxc2x3by9pcXBmZUs3R0NQai84QVhYSm5XTlUxVFVYYUswOHUxVHV4NWFwYk5GQ1hVN2hMaFN2V25MSmx1dFkxcVhLZ3RXaEV4eldkeDJOTkRWbU05Q2UxVW8yNHJNOFhhei9ZbmhtNW5EZnZYWFluKzgxWEZtYlI1SDR5MUgrMmZGbHpjWnpIRTNsSi93QUJyUHQwTE4vT3FrU3N4M3MyV2I1aldsQVJsVlFjdFNtenFoSFFReGVkY3Fub3VXcDJpV3pYZmlpT054OTAvZHJZMGEwUVc5L2Z6SVNrVWUwTi90VTN3UW0veElablhuZjhwYW9peHoyUFpMUFRsUzFSVFZrVzN5NEZhQ0l2bHJ0OUtkczQ2VjZNRXJIa3llcG5DMEhyVGhBb3E1dHB1MzJxek5sYnl2U21NbFhOdE5aUmlpNGpQZGR0V2JJODFIS090SmJQdGtBb0JHMm4zUlVOeU1xMVN4SElwc3E1QnFWOFJSZ0JjU2tWS2Z1MGt3MjNCOTZzUnBsYTFaaTBWV1U1NlVxbzFhS3hBMUlJRTlLaTRjaG43V3BHUnZTdEl4Si9kcU14cUtMb1BabVVZV3pVa2FFR3J4UmNWQ1ZBTkpvT1d3OUttenhVSWNDbE1xZ1ZJd2Q4VlVrbDVwSnJsUWV0VWpNR2ZyV3RPY1RPVE5XS2JjS3Z3djhBTFdkQW1VWEZYb2taYWlXNXZEWXRxYWEvM2FGYk5SeU5pa2kyUnFvM1U5dUZxSkpRR29sbndLcnFUMElKelVTbW15eTVwRWJJcnBTME9TVDk0bnBwcE4xTlpxQXVCTk1ZMGJxYVRWRVhHbW8yTk9KcUNScXVLMU0yeUp6azlhUUdtT2Ztb3pYUmJRaTV6dXA2Z1gzWWI2VnpTNWt1bTU3MXZYRm5sR1BvS3dJeHN2bVd2RFI3SnBSV29mSHkxdFFXNnh3WUZWYkpOMksxMWovZFV5MGMzcXJiVWF2UEx5VW04YXZSdFpqWXEyRnJ6bThnbUY0MkluUC9BQUdvNWZlSWtORDhVN2wvdTFMRlpYRXZTM2svNzVyVnM5SXVHWVp0M281VElvVzloY3Vkd0hGYldubTVzNUZ5VFd2YmFiSkdpL3VtcVkyYjd2OEFWbXJoQktRUFkyZE0xUmlGVW11amd2TnlpdUlzMGVLYjVscnE3TjE4dGE5TDZ0cGM1VlY5NnhwK2FhbVdVa1ZXUjBJcVpaRXhYSktta2RjWjNDU1ExWCswNE5TeU91MnM5cFZFbFl6TEx3bERkNlJwdHZlcXdsWGJrTlVNc3Z5L2VvVmcxTG4ydmJSOXZIVGRXUVdaajk2aFBsYXE1VXhtN0hkWjcvclVwdkFXNTYrcTFqcExpZ1NNek1GcE5DVWphKzJvL3dBbWFsRHE2L0sxWTFuRk04bVI2VnRRd2xWK2VwY1NybkhlS1d6c01nNi9MWENUU2hycFlTZGt1MzVXL3dESHE2N3h2Y2VWZGZlUDdzWnJoYjVtYVpYUEVnSzdXcnpGSDMyZXBUK0ZEcm1GbFVUQUZYOHRnMys4ckJxNSsrQ2YybjlwVGdJN1ovMnE2dTFrKzJLNk4vckcvd0EvK3pWejAxdVRNRksvSSszZC93QUJYYzMvQUtEV2tXRWtpNUFmdEY0bHVEODZqYnUvei9uNzFHcmY2UmM4OEhidCtqVlEwV1l3U1RYY3ZSTWpudnQrYi8yWC93QWVyUW5UemtpbFE1enUzZTlVOUdTdFVVb1pHaWZ5NVFNKy93REV0WkdyNllZSkJjMi8zVHpXOElWbmp6L3kwWG43M1dtb2hkdnMwcS9LL0F6L0FBMXBHUW5DNk0yMTFCa2tWU2VRaWJ2KytWcm83Vy8zZ2MxeGw5SDltMUJnVmJ5cEQ4amVuK3pVOW5xRFJQdFkvZHB1RnlGT3gzOE4xODNXcmlYZnk5YTVLM3Y5eWhzMXBSM2VWNjFsYXhxbmM2TmJ2dGtWWHU5YVMxVWtTRE5jNWNTWFRuOXk0Rlk3d1hqWERKSVZ6L2VZMDR4dUVWRzUwVW5pTytabThtVmxCOUtrdGRidjVzeDNVeFNNZngxejl0NGUxVzcrYU9XVmw5RWFyUjhLMzRiWmN5M0czKzdJM0ZhcW1qYXo2SXVTYTdaS1pNWFROaHNZQzVMVlFhNDFuVzVGamdMMjBEZkx3MjA3YTBiVHd0REJpVjNpUStqZGE2YlRJYmEzWldBVnR2M2Yvc3FhZ1Y3T1c3SDZCNFR0OU50MG1sTFNUTi9FNXlhNnBMYUszdGxSVVg1dm1OVklibjdYTjVvRzFCOHpWZWFUZFNueTdISlVrM0lpV0lZNEZUUkpRcTFQR21CV05pQ1pGQVh2WEdmRXo1L0RlZXFpUmE3TStsWitzV0Vlb1dIa1NydVhOSUZ1ZUZhWEJOcXQxSGJXeUVsajgzSFN2VjdEd2ZhMkdqdXhpMzNESnlUMXF4b3ZoNjEwdTg4K0tFVjBXdjZ2YjJXZ3pTTW9EbE5xclZLempxTnpseldSNU5OUEtMSCt5WXYrV2o1ZmI5N0ZkaGJhR2RJMHl4bml0MjM3MUpPT2FuOEY2RW0xdFF1WWdKSkYrWC9kcnNkZFpJOUlQeS9kMjdhY0ZHMXhWS2p2WTByTkhOcW0vZzdhbUtWRmFPV3RrSi91MVBuZFhaR1dod1MzRytVS1h5bG96Um1qbUN3ZVVudFI1S2YzYVdqZFR1Rml2SlpwSjZpcUwyTXNNb0krWmExOXhwTTdxZk1MbEliZHNyVXovZHBBb0RkS2N3eUtYVVppWHk3WnMwNkovbHArcEpnYnFndHo4dGJmWk1QdEZ0YmdEclVuMnVJZmVZVm0zQzRHYXhpN2VZM3pWa2FuVW0raVBSeFNwSnY2VnpFTTN6QVYwZHJqeXhURVRrVkM2VmFBelRXV3FDMXlpeUdvWkZiRmFUUmlvbmlCRlMwS3hqU3dNOVV2S1lYU2l0OTRodHFpc0krMWcxa28yTTNFMHJaTUlLdUx3dE1oVEMwOXVLczFSSW5Tb1pRVFVpZEtIcWtPUlEydHVwc3lPVnErc2FscVZvaFZkU2ZzbUFTNnR0TlRwbXBycUlLMlJVUzExcDNpY1V0SkNscWpKcVEwMGloQU0zVTFwTVV1MDFWbkpXdEVya1NkaDdUWTcxQzAyYXo1TGo1cWI5cXJvalNNSlRMalB6UXNnclBhNnBGdWpWK3pJNXlTN2d4RXhyaUpwRmoxVmhYb21veC91VGl2TTcrM2wvdGNrVjRCNy9VNnpUVzNBR3R5TWJscm45SVJ3Z3pYUlFqZ1VXTDZFVW1uaVhxdFFEdzNDNzVNUU5iMEtCdnJXaEZFdFVva013cmZ3OUNnR0lnS3VMbzhTLzhBTE90dEVIcFVtd2VsRmlMR0tOTVFmd0NteWFhbTM3Z3JjS0RGTmFJRmFFRmppYjdUMVRMYmFwVzExNWNubHUzU3VvMUszK1J0b3JrWmJHVTNKWUN2UnAxMXkyWngxS1B2WFJ0eDNTRWNHclVVb0sxalEyMHFEbXJTTTZMV0ZXY1diUVRSZGxuNDIxU2t3MVJPN1ZXY3lGdU0xekcxeVF5RlR4UUpYYW1yQzU3Vk10dS85MnBzZzVpUExldE5hUmhVNXRaajBGSjlnbWFuY09ZckM2WkdyVzByRGhuYm1xUDlrVE5XcHAxZzlzRG4rS2dEWnRvMFNUS1ZlREx0T2F6NEZrRE14cVdXWHlvWGQrZ3FaT3lMZ3JzOHA4ZFhETnFseC9FbTlVMjF6RisyYmRVLzVhRmExTll1MHZMNlM1bE8yRU96VmozSiswWFAzc0JRdGVkRlhkejFObzJEVDVYOHlRbmh0djVmNTNWSnFnMnd6UGo1bVRidDIvM25iZC80NnROZVB5YmpmMkxLdFMzWldXMXRIL3V6ZitnL04vNkR1cW51Qmo2b3BodERheEg1NEl2M3JML0U3YmQzL2ZPVi93Qythc1JYQ2gydHVtMXRpLzd5ajVxYkFWZVZycC9tUCt0ZGV4NnYvaFdLWGRXa3lTR2RsYlArMS9uYi93QjgxZTVPeDBVSlpXSTc3dHkvOEMrV3BQTVdhQmkzRFA4QUtQOEFaclBzN3J6WTBuazRLTnV4Ni8zditBMCtlVXJkRTdzQW44djlxcHNVbVZMbTMrMDJ6cE1yYmw2ais2eS94VnpzNWxoZGMvTXcrWFA5NnV5ZkRNei9BSFNWNS83NXJuZFZ0dHFsMVRLYnZuWCs3L3RWdlRrWTFJamJMVU9pc2VLM0xhOFVoZWE0MVYvalU4MWN0TDU0bVVOVG5CRXhtZHVqN3R1RFJLckhudUt5ck85RGdZUDYxcnd6Qmh0ckpLeHZGajdUVTNzcE0vTmorOHRhamE0SndXWnl4UDNTV3JPK3g3L21BcVczMDBGbDNKVDlvZE1LbmNzdmRlYnQ1eitOYU5oRTJWMzhLdytaYUxleUFUNUUyMVlodEhFbnJVdW9LZFcreHV3VEtzWVdNWUFxNUNkMVo5c29XdGFGQmppczc2bkpJc1JybGFuVVZFblQ2VThNTjNGWGNnbHhTT201VFFwM1ZLQjh0QWlzb1ZWKzdYTWE5QzJwMzF2YXEveUsyNXdLNnlXQm1Sc1ZteDZiaTRhVGJ6VVNqSmxSY1ZxVzdkL3MwQ0tPZ3F6ZGo3YlpoRDNhcU55Q0k4RCtHb3RLdUpaTG55ejBWcVBlMkJ4Nm5XMjY3WVVYKzZLbEZNais3VDY3WTdIRkxjWS9CNjBLMUxJTXJrVkNwcW1JbXpSbW1icU4xSUIrYU0wemRSdW91QktEelRzMURtbHpUdUJYdjQvTWhOWXNNeFdUYm11aGxYekk2NTJUVDNGMlRuaXRrOURKeDFKcDIzcldGY2piTHpYU3Baa3B6V2RlYVUwalpGWldab21abHN3TXdBcnFyTDdvckRzdEllS1hjMWRGYnhlV0twQ1pZb3hSeFJ4VkNHdDBxQjJ3S3NOVmFSYzBtSWhrYkNWVFpnc2l0Vm1TUGpyV05lU3RFMjdQeWlwWkVqb1lia1lwSnJrRHZYUFFhaHgxcTBKVExTdVVqYmduQldudEtOMVpzVEZWcFdsTzZ0WUs0MnpXamJOUGJwVkdDWHBVOGt1Rm9hOTRGc1ZiNWhpcUN2UzZoY2NWUWl1TW11Mm5EM1RnclM5ODBRd3BTd3FxSmpUeExUNUNVeXgvRFdmZTlLdUNUaXFWMjJSVlUxN3hOVFl3cGpoNmhkNm1uKy9WV1ExNkVUa1pDMHZ6MUlzbWFyUDk2blI5YTA1VFBxZGxkcHVqYXVTdmJFRzhEWXJzYmdqYWF3YjFmM2dPSytWUHBpSzBpOHNDdFNJMVFpQnF5aXRtam1LTm0yUElyU2pyRXRtWmNWcHhQV2lKWnBKMHFTcWFTNHFYektaSk5ta0xlOVFHU2dQbWl3aUc0VlhCclBhelV2bkZhYkxtZ1JVeEdhTFQvWnBoc2gvZHJYOHFsOHFnUmlOcHdQOEFEUXVtL3dDelc5NUlvOHNDcHNCa0xwNFgrR3BGc2gvZHJWRWEwN1lCUllkak1XeEhwVWdzVjlLdjdhWGJTc0Zpa3RxTTlLbVcyRlRnZTFMeFZqSWxqVWJxemRheEZwMHBQVGJXa3o5aFhJZU5OWkZycDh5S2ZtVVZ6VjVKUk5xRUx5UEk5VWsrM1g2MkZ2eXFuY3dYNjA2V05IWmxCeEs1VlBiYlJwNnZad3ZxRHIrOWs0Q24vZXFRVzV0bis2ZDc4cTMzdHRja1hZOUd3c2cycmN0ajkzR3FydXFPSTVnY2Zld3F1bnUyUC9pcU5TZG83ZEkwTzRMOTgxVjBxZkRPai82cnQvd0tyNkUzMUV1bE1UQnVrY3dpSzQvdTdkekxXUlBFVWp4L0Z2Yjgxcm83MkpuRHcvOEFMVDVYWDJiN3YveFZaRitQbFJYVGF4WExqKzZmNzFLTEhKR1dsd1lwNDdqa3E3YkpGL3UxcHRKbGp6bFQ4eXQvczFrdDBLc1A0dm1YMXFhMW1LanlTY2tObUpqL0FPUENyY1NGSTFvWkEwZ1Uvd0IxVmFvSjAzRmxQM3Z1dC90VkFzKzJhTmdlbTNqMnFlUnQ4UmIrSmY4QU8ya3RDdHpucjJ6YUZ6TkNQbGFxcUZYR2VqQ3VpbWpEalovQ3k3bC8zdjd0WTgxdHNZNDQvd0RacTJVcm1YS1R3RmdGS250VzFhWHpMaFpPdFlVREZSdDZWc1FLa2dVbjcxUkpvdUtPbnNyeENCODFidHBORTljaEJaeUVEeTJyU3RWdVlqaXNIeW1pUjE2RmR2OEFEVXlzUGI4YXhMWTNUai9WbXRlMnRibHgvcXorTlFEUmRoZjJyUWpseXZwVmVDeGRmdm1wekZ4dG9Ja09hNDdKejcxTkc1OWFxYlBMcHJYS3g5NmR4Y3ByUnQ3MWIzYlZyR3M3bmZJb3pXd3k1anFveUltV292bmpwSklodDRwdHEyMFZiWmEzanFqQjZNeGJtTDVmclJwTnR0dUdmYldtOXY1aDZWUEZDc1M4RG1rb2EzS2RUM2JGbER4VDZpV25icTJSZ3h3K1pkdFZRMjJSbHF5djNxclhDN1pzOWpWUFlTM0g3cU0wMEdscVNyQzdxQTFNelNnaWdRK2x6VFFhV2tBOUdxRjBVdGsxSUtTUmZscldCTWhCdHFKeXVEVmVlY3dnMWhYT3ZKRTVVMVpKMGFiZXRTK2FCWEpSYStzbkFOU1NhMmNZRkF0VHAvdEMwdm5xZTljZ2RiYk9LbVhVNVNNMHVkQ3V6cHpjRCs5VUQzQyt0YzFOcWtxTG5OWlVtdHpOdStiRlpUcXFJcm5YelRydDRhdWQxS2ZyODNGWm8xSzVadVgrV3MvVUxwM1UvUFNoVml6S2JMTnZxY2NjakF0a1Z1V1dwUnN3QU5lYjNVN1JuS3RTMit1dkdSaHNFVVBjdW0zWTllUzdRanFLaGE5VXkvZXJ6eUh4V2Z1NTYxWlhYdDBnTzZ1bWltd203SHBOdmRLUUtzU1hBOHY3MWNCYitKZ24zMjRxYWJ4VENWNGNWbzROTzRLV2h0NmhjQTk2emt1TUhyWFB6K0lFay9qcUJkYVFINzFkMEpKUk9Db201SFhwZG1wMXVjMXpGcHFxU2Z4VnBMZXBqNzFhd2lwR2VxTm9YUEZRVHo1Rlo0dkUvdlZETGVKZy9OVmV6NVJjM01GeEtBVFdiUGRBZDZndmIxUm41cTV1ODFQREg1cW1XSWpEY0ZSYk9pRjByTjF6VnFOMU9LNDYzMUhMZGEzck82RDQrYXQ0VjR6am9aU3BPRWowaHh2V3FzbHB2T2R0YVVhVklJcStkNVQzdVl6STdMMnF3bG5pdEFSVThSMCtSQnpGTklNZHFzSWhGV1BMSHBUd3ZOT3dYSWxVOWFtQU5PVmFrQXBvUkZzcHdTcE1VWW9BYUZwNFdscGFCaUFVdEFwYUFDaWlrcEFMUlJSUUFvcENhVE5NWnFBRkxVMHQ4dE5ZMUd6Y1VBUU5LVkR0MkZlWitPYjJFT0lXSkxkY1Y2SkkzN2lUNjE1ZDRvakV1dTVrWVlUbkhyWEJpZWgyWVg0ak5qaDgyM2lFbjhIOFAxcE5RdTRiS0ZnbnpTZW45MnJxUm1MQjJqekpQbUMvM0ZyQXZKVm5uY1FEZkp1K1ordy8zYXdqdWQ4ak9qbk1rN0R5bi8ydHJWYVh5L05FS2ZjUDN0M3ltclZ0cGt3VllZVkR6Tjk3RmJtbStCNHl3bjFPK1MxYmQ5Mzd4clc5eUxkekxaV2tXQ1E4dG55Q2YrQkwvd0N6VlExUzMrZDVzSGlUYXkvN1A4TmQvY1dtand4eVJ3TTdnamE3dVB2Zjd0Y3JlV2daSkVpa1IzaFgrRnY5YXY4QUMzKzkvZXFOaHBYT0h1RVlEY09WL3dBL05WTUU3cy8zZi9IcTFwMUFrWlYrcTFueVI0WWxSajJycHB0Y3BoTldKM2xXVmZOaisrdU40N2o1YXN3UzkrcGJyV1p5dTF3dTF2dWtWUERMaHdSMGJpaG9FelNLYmxLZjNXeXRRejI0bWp5QnRQcDZHcGh1ZU1TS2VWNmlwazU1eHcxUmV4WEtZSVVxKzF2dlZwV2xFOXVyWlBSbGJiVHJVYmg2RmZ2VkwxTGlyRzlZTXlZeDFycUxBeFRBWkM3djlxdWJzLzREWFVXbHNwWldRYzF6eTNMZXhyVzlqRzN6SmtmN3ByUmd0NUU2TzJLZ3RBVkMxcVJuUFdoR1RrTUNQNmswN1lhdHFpbW5tRFBlclNJNWpNbGlabHJFMUF0RXJZcnJIZytXc0RWN1U3RzRwU2pvT0U5U2xvdHdXdUZCTmR1dnpRZzF3R2tIWmRCVDYxNkRhak1Bb29oWEk0bTJ2VjFKTTk2cHVoVnFuakh5aXVsSEtXZzNOT3pVQXA0TmFJaGtvYWwzVkR1cFExTzRyRmhUVVYzekZ1L3UwcXRTekRmYnNLdmVKTzBpdWpibHpVM2FzKzJtemxhdUE3cXlUTlhFVW1tVVB4VFZPYUFzVEthY0tqRlNkcXBFTVdvcHBncWs3cW0vaHJpdkVHb3oyMTU1YURocVU2bklybDA2VHFTc2k1ckdvcXNiTG5tdUMxUzRja3NXNHJTZTZlWS92R3JMdjBMZzk2emhYNW1kVThQN09KanBycHRtKytXOWpWcFBFejNUYk1LS3g3MngzeW5CeFZ6UzlMMlNLemMxZGFzb1JQUGxZNml5bFYxK2JKclVXZG80L2s0cW5hVy9scFZoMlZhOHBWVzVYTWRDR1dablB6MWxYUStiNWVLMUpaRXhXWmR6cVBTcW5OeUFybWVSUmpkVEpaQXljL2VxQ1c0VUdxVTEzNzRyV256SVhMY2U5cTAyNnFMYVZKdU8xYTFyQi9OSUZkSmE2YWpybHV0ZGxOdG0wRlk4Ky9zKzRTWVlVMWRGdkt1TTVydFp0TlZXUHlpcys0dEZUK0d1eW5WNUJUZ21jemNyS0l1S3hMaWE1ak5kMDlvc2kvZEdLenJ2UzQyalB5ODBxdUliRkdta2NpTlFsSHJTL2I1UzNXcnI2WVdjNEZLZE0ycjBybWVJa1U2YUgyZXJ2R2ZtT0sxRTEvQy9mckNhMktkVnBSYjgxMFVzZEtLc1pPaEZuUXg2N3ZPTi9XckgyOXBBQXJacm5JN1pWWUhOYjFqYXFWRFZiektUMEkrcXdSVXZwSmNicTUrNmtPOHNlYTcyZlRoTmIvZHJrdFIweG9tYkE0ckgyc3A2bXNZUlJseFQ0d2MxcTJlcExIMWI5YTU2V05sYmltQ1IxUFdycDRpVk5rVG94a2ZVU3JVeXJUVVdwbEdhMExGVVZJcTBnRlBIRklBeFRnS0FLY0JTQVdpaWlnQW9vb0ZBeDFPcG9wYUJnS1drcGFBQ2twMktTZ0FwRFMwMXFBR2sxR3hwU2FZYUFFTFZHN2ZJYWsyMUc2L0szV2hnalBuUCtqc2E4NTFCUE4xaTZ1WkFXU01ZRzcrS3ZTYm0zWjdWa0J3MG55MXdHc3A1OThiV1BMS24zdHZWdjltdURGSGRodHpCdXBwL0xNY1N5ZVpjZksyeitGYTIvRFBnQ1diRTEwekJQNFZIeTExSGh6d2tMY0xmNnB0ODNxcUgrQ3RTNThTSWovWjlLc3Bid3J3WFFZUmYrQlZuVGhaYW1rNnJidEVuc2ZEZW5hYkdCRmI3ZlgvYXF3MXZieHJoSWxYNkJhNTZjZU1iOWYzZjJTMVE5dHpGcXpadkNIaWk0Yk0vaUtOZjlrSXpmK2hWcGZzaUxmelNOMjlqdFhqTWN2bC8zVjNMWEc2M29TTUdsdDhSeXA4MFpIUS83TFZOTjRBMWhQbS90NHZ1L2grei9MVk9Ud2w0anQybDh2VmQvd0F2STV4LzZGV0xVcm0wSEZiTTg4MVdCMWxMaFNDRDgzK3kxWjMrc1hwODNwVzFyUzNtbjZvMXZxQkR5dHQzKy84QXRWU3VMR1o1VzhsQVpCL0Q5MDF2QjJGSlhNelozVDhWTk5BQTNFZmNQM2xxenQ4MHNOcFM0WDd5bnZVZmxzdUNQeHJXOXpPeE5hekdDVmNuSVA4QTQ4dGFLZnVuQkh6Um43dFpJMi82c3Q4bWZsUDl5cmNVN1JzSXBEOHZZLzhBczFaemlWQ1JjdUl5cW1SQndUVmROcXpLMzhML0FDbi9BSHEwSVNza2JRdmo1dW4reWF6blRZenc5R2IvQU5DV29OMmJXbXlNcGFNOVZycjlQdVZLS3pEQkZjVGF1QVliaFcrOThrbGR6cCtrRzRqREpNYXduSFViMk4yR2VQNVNHclFpbGlaZnZWbTJ1Z3N2M25aajcxcXc2TWk3ZXROUVpoSm9ualpjL2VxNmpBaW9vOVBWZldwbHRXSFExckdETTNLTEpOdTVhejcrMEVrVFpGYUNxNC9DZ3B2VWcxVmpOU3NjTUxVd1huVCtLdTNzVG0zRlpseHAvd0M5MzRxL2FmdTR3S2lNYk0wblBtUmNJelFCaWtCelRxM01CYzBacE1VWXBraTA0VTNGUFdnQ1VVOERJSXBpMUlPR0ZYRWxtSHpCZU92dldqRTI2cWVwcnN1a2YrOVUxcy9GWlBTZGpWYXh1U1RuQnBpTlMzZjNWTk1qK2JGTjdndGkwdFNHb3gxcDlVak5pMXhmaTZMYmNSdlhhVnkzaTZMZGJJLzkxcXh4SDhOblRoSGFxamk1RHhuTlFPN01NVkl3NHBVUldGZVdxa2tlcGlsN3BuU1d1VzNtcDdmYkd3eWF0dmJOdDRyRHZSTEh1NXJYMm5Pck0rZW10VG9mN1FqVmNacUo5U2o3dFhEVGFqSWh4dk5WZjdVY3R5K2FxT0haS2dkelBxS0ZlR0JyRHZOUTNOdzFZaDFEL2Jxczk5azlhdUZDVng4aHJQZGtyeWFvVDNtM2pQTlVYdStQdlZWYVV5U0xYU29XR28yTzI4T3UwakthOUJzNFhaUWE4NjhOc2ZsVmE5STAxV0VZK2F0cVpUSlpvTWpyeldEcU85VGdEaXVuZEN6YzFTMUNGTm4zYTBhRWNxMXd5THpUZk5XVktudm9WRVp4V2ZiYnNuSXJtbkpvYUhMYnFXYmlteTJxYnF2RGhmdTFSdUhjTm1zMlV5aGNXcWhxZ2UyQUdhc1MzQVpxaWVkZHRJa3B2a2RLdTJlbytWdFJqeFdkTzJSMXFzSkNHR0tmS0xVNzFiNUhnWGFheHRRZFhWeldkWTNMaGVUVTl4TjVpRmNkYTFneVdjMU1tV05GdlpOUEpnTG1wYnNiSk9sYkdnd2I1Y25GV3dSNytncVVjVXhhZlhhU09GT1dtVTVha0NTbDcwM05PN1VBSGVscEtCUUE2bkFVZ3B3b0tBVVVVbmVnQmFLS0tBQ2pOSWFhVFFBRnFhV3BLVEZBRGV0S0ZwY1V0QURndEk2L0xSdXBzcHhHeDlGb1lHWGZYSWhpbWs3UXhGditCVnp1aTI5dmEyMHV0M28rUlA4QVY1N24xclgxR1B6YkdLMkhXNmsrYi9kck91VlhWdGVpMHBDUHNObUFac2RHYnN0Y05UV1oxMHZoTGxrbDU0aWRibTVIbDJIV0tEKy83dC9lcm9ZTEtPMVhZbkFVY1lGU29pcWdWQnRDL0t0THowTmF4Z2pLY24wRFlOdkpZL1UwbXpiOXlscG5KL2lyUVJISXJTQXJ4VUtxaTVCWDV2OEFhcTAyNEw4b1ZxcXo3bElHZjNoYXNwUlJwQ1ZqeG40bVdnVFhveVF1SkllcTlpck5WblR0SFRYUERpWFVRTFhVSitmSFhiL3Mvd0RvVmFueE1nVDdWcDdlVnRVS3lrK3YzYWc4QVNSUVR5Mjd5RkdrNC80RXcrWCtxMWkxb2RrVytXNXgyc2FQTkZOa296N2ZtRW9UQnJHZUVGL24zUnUzOFhaNjlzdk5PU2UrOGk0aUtFeHRnamI5NzcxZVQrS0xiK3o5ZG10MEJiNVZmSDNneTFNSk85aDZOWE1lZTM2YlYvZUQvd0FlcGkvNnZaS3ZUL3gyck1SaXVOckQ1VC9lSi84QVFXb21nYUp3eEpaZjRhMk1yQ3d6dGJsREo4OFI3aXJtcFdwdUxZVHduNXh6dUZaMjlZczhaalA4TGZ3dFdsWVhJaE96bDR2NGw3cFVTVnRUU0V1aktGcE9FUmMvNnFUL0FNZGF2VS9CTitrMXNJblB6cjhyVjVuZTJYMldSd09iZVE3NHlQNGEyUERlcFBaWDBVdTdncnRjZjNsL3ZWbSs1YjFqWTl3aVJRQTFXbEZaZGpkTE5icmc1M0xrSCs5VnlLZlBGYXhhT09VV2k1UzFGdXpUZ2EwdVFQb3g3VWxPM1VBTmFJRWMxRDVlRFZyNzFNWmZtcUdoWElzWXB3b0lvQXBnTzdVb29GTFRFQXA2aWtGU0FWU0VPRkxTQ25DcVJMTTdXRUp0MGY4QXV0VmUwZk8wMXF6UUM0aGFNMWtiQkJjRkVQM2FpckhYbU5LVDBzVzd2bUdtVy9RVVhEWmhvaCs2dFo5U3l5RHpVbFJMMXFYdFdxTW1PN1ZnK0pvdCttUDdWdTlxemRaajh6VHBCN1ZGVlhnMGJVSGFvbWVhTjBwRWZCcFg2R3F6TXkxNHA3VmQrNGFJbCtRak5ZT3JrS2hPYXNTWFRLdldzSFZMaDNVODA2VVpPUjg3TmU4YzNmT2R6YzFuSzdBOEdyTjArWE5VdWMxN1ZPUHVrb3NxN0VHaGxaaFNRTGtjMWRXTWJhVGRoMk05bE9hbGhYNWhWbG92VmFFaU81Y0NwY3huVytISXp1VWl2UUxMekFpOFZ4M2h1MGJhalY2Slp3bnlsQkZhVTBTd2JmdCs5Vkc1bCtYNXEwcEV3YXB5VzNtdHlPSzJzQno4eUdaaW9GT2gwL2F5amI5NnQ1YkJFK1lpbnBFQTRJcU9UdUJsdHBtRSs3V0xxV21PcWxsQnJ0VzJNT0t6dFJDaUUxTXFhc0Z6ekc2amVOK2pWVkxPVFhUM3NLT1c0ckVudDlyY0N1WjZCcVVXQksxQUZiZFY1b2lhUXdESFdsY2FIV252V2cwWTIxWjB6U2hMR3JsYTJHMGxmczVPMnRZUlpuSTRXOGp6Sldsb3l2RWM5cXJYOFJodUN1MnJWZ1g3R3FiQkh2UWFsM1UwQ25oYTdoRGdhZURUUXRQeFVnT0ZPRk1XbmlnQmUxRkxSaWdCd05LRFRLV2dvZG1pa3BhQUZvcHVhTTBBQnBocDJhU2dCS09LTTBVQUxTVWxHYUFGcWxxcmJiRjFEWUwvQUMxZVAzYXpkV1lORW9QcXRUTFlhK0l3dFN2MXM1Ymk3KzlIWnc3RUIvdjAvd0FHMit6U1B0a2cvZjNUZWEvci9zMWllSTVDK2hTSi9ITTI3SCs4NmovMEhkWFlXTUgyZXpoaVVCUkdpcUJYRkRXVFoyeTBoWTAxZjVhWGY4dWFycTVJelQ5M0dhNkxuUFlsM1pXajhLalJ1M3BTay9MOTZsY0xDbHNOVmZMU3o3bSs3dHd0RXI0VnVhRTRSTS84Q3BNbzRUNGt3TStuUlBnN1kyK1pxNUh3OWVlVHFjYnduQmRQNHZYK0d2U2ZGdHFMelNMbVArOEcyMTQxcE4wRXVqNkkyNzhQODVXc0dkdExXSjdSZkdPL2p0NUZYS1RML3VucDJiMnJ5ZnhyWnV1dk9zNFF5UlJJbTlGMi9kL2lyMDNTTG43UnBrVzg4eHl0L3dDaGZlLzhlcnpQV2JrM3V2M2F1Vk8rWGFOdjhOUXRKWEdsME9SQ05CSkdzMjRSU0x1RC93QjJyZjJtYTAycE1vbGhmN3VhM2ZGZGo5a2tpYnl3MGE0Z2ZIKzd0eldPc0N5MklIK3NYZGhqL1gvZXJWTzR1V3c5WVliZ2JSOTFsNVIvNHFvdEhMWTNHeHMvTDgwVC93Q3ovZHBYaWVIbitIKzhPOVdZYi9mKzRtVlg5TTlmK0F0UTdob3k3WVgwTjhyV1Z5dmxPL3pMNkgzV215d1RXYzN6ZkxnL2Uvei9BQTFXZTJTUVlRbmN2TzM3cnJXbFpYS1hrSDJPOFllY09JM1pjR3NtWEU2bncxNGdNZTIydUh3bTc1QzM4TGYzYTdxT2RzSzJmdlY0emFsN2FmeUxsTU1yYmZacTlDOE9hc05xV2x5MlVQeXh5bnQvc3RVN0NuQzZ1ZG5GTnVxWVNWQ0l1TWluQUd0b3M1R1dWazk2ZUdxc29xVmVLMElMS3RTazVxSldwMUFDNHBRS1NqTkFDbWt6U0UwRG1tSWtXcFZxTmFrV21pV1NBVXRJS1dySUlTMkxnSi9lcWhlMjIyY3lnL1VWb1A4QTY5RFRMZ0F2OWFwcm1qWUlPek11ZVQ5MG9xV0EvS0tvWGI3YnRZZjd0WElEOG9ybVc1MHY0UzZ0U3JVQzFJTWl0RVlqelZlK1RmWnlEMnF3ZTFNbUc2RWoxcFQrRXVIeEhrOG94TklQN3JWVWxQWDZWM2VtK0VZN3E0bXVMMG5ETzIxQjh0TjE3d1JiZlkybnNpVWRGNkU1RFY1eXdzclhQVG5pNmR1UTh2dVp0ckhtc08rbTNxMVd0UW1NY3BCUEs4TldOY1Q3czFkS25hUjVsUzNNWjBpRm5OT2p0bWZvS25qVGUyVFd0YVd3T01DdW1kVGxNK1V5a3M1QWF1cGJzRUZiMXRZYitxMWFmVFZBKzdYTlBFWEZjNWtJQzIzYlQ0YlJua1hIOTZ0QzR0VmpmaW4yb0tsUmorS2s1NmFDTzE4TTJ1eFZ6WGR3eGdSaml1WDBKVjhsQ0s2MkUvdTY5RERPOFNTcE92V29FMjVxeGN6TGcxbmk1UU5YUUpGdVVwc3JFdkw4UXRoV3F6ZTNPRTJvMVpJdFd1Sk12VU1vc1FYYnlEcHhVTjlLN3FSZzF0V1duQlZ4aXJNdWtxeTlLWEs3Q1BPNXVDYzVyUG5pWjF5dGR2cWVqcDJXdWZscy9MZmJpc0hTdU81em5sc3JjaXBmSkRMbkZiWXRJNUQwcHcwMEZlS24yUVhMZWg3QmJoVFhSUklra1cydU9qZVd3SlUvZHJaMHJVQksyM05id2R0RE5sTFVkQkU5d3poYXB3YUpMQTNDL2xYb0Z2QWtvemlpNHNFSHpCYWJnbVBZM2xxUVZHdFBGZEFrU0NuWnBncHdxUmlpbmcwbUtXZ1F0SGVpak5BQzA2a3BhQ2dvb296UmNBcENhVTB3MEFJVFRjMEdreFFTRzZnTlNZcE1VeDZqdDFLcmMwM2JTaGFURFVkdSthc1R4Qkw1ZGxJNnQ4eCtWZjhBZXJiMi9MWE9lS0ZDNlV2cTB5aXM2dndtbE5lOGMxcjRNVmhaQWREZHBFMjcvWlZmL1p0MWR3cDJxdGNKNHNsejRkaG16L3FMNVdiNXY5cXV2U2ZmSEd5c0NyYy8rTzF5UU95YTkxRnd2c2JJNmZ4VktyNTRxc2poaHpUb1gyZ3IzVTFyY3hzVFp4THV6OTZwYzFXZHh1WE5SUE1RTWxzQWZyU3VQbEZsYnpieFVUb3YzNnN6UGlISC9mTlZMTUZoSS95NWRxZThtVzJmM2VjMVBOb0Z0VFAxZVR6Tk5iSGYrOS9uL2Fyd3FWUHNtc3lSZEFIMnIvMzE4dGU3WEVlWWRoNVg3djByeGp4VmIvWi9FTTBnSERmTldOOVRzcGJIWDZCZXZIcGQwdS9sWTFLLzhCcms3YUx6OVd0TTRLM0Yyb0k5dHkvL0FCVmFlbTNPelNibHVXTFI5ZjhBUCs3VlR3MHFUYXBwN3Z5RW1YK2FmL1pVbzdta3RqYThhUmlPMzJubVJIKzd1K1lyOHAvOUJyaUxJYk5UbXN5dzJYQ2IxYnMxZWkrTDRBL3lmOHRmNGZiNWY4clhubkNYZHJQL0FCeGpZdzIvd3F5LzUvNEZWUkk2Q1NNdTVZWE93T2NmOEMvdlZRdXJOMGZiMGtEY1lyYTFpMVI1V2NENUpPZi9BTEwvQU1kck5WMnVrK3pFZ1BqZkdlKzcrSmYrK3ExVE01SVcybiswSnRiZDVxZmRxVVh4Z2tVVC9NamZkYmR6L3dCOVZuTEl3UDJtTlR1WDc2TjEvd0JwYTBKSVk3cTIzeGtNcmZOOUtscERoSm03ZGJMN1RVbUM1dUU1Q24vbG92MS92VkxwT3BMR3dFaUVxZXpmTFdMNGQxRTJWMTlobncwTEg1ZDNacTJ2RUZzMmx2SGZ4b1RaVGJkNjdmdU5XTXV4c21lcGFYZitSREQ1ajc3T2IvVlN0MVZ2UnEzTmc3VjV2NE8xbUs0TGFiUCs4dDVsK1RjYTdpMW1rczV4WTNMNVgvbGk3ZnhMNmY3MVhCbk5VZ2FHeW5iY1ZKdHBDSzNPY1lLbEhTb3hVaTBnWWg2MFp4US9GUVBKelNZRDJPVFVpVldEVlBHMUFGZ1U5YWlVMUtLMFJteVJhV2tXbHF5U0tWUzNQZXBHaTNSKzlPYjd0T0hUTldoTTVLZU5ocXpzOWFNUTRxZlZMUU5JdHdnK1pldUtyeE44dFl5alptMFhkRnBUVWc2MUNwcVZldENCa3RSbC9tMjA0dHRXbVJMdmZmMm9KTGNiZ0RGSlB0ZUZsN2JhVGJVRjNLSUxaM1BaYXJvUjFQbmp4ZkI1V3YzaVIvZDMxejdRTzdWMld0d0M3MU9lYnM3MW0vWTFVVnozaWJNeDRiY2orR3Rpd2l3ZWxIbEt0V29DcWlzcTJzUU5hMENnZEtua2tUYldaOXFFYWRhb1hPb0U5R05lZjdPVFpsWW51MVZpV3F2YmdHUmFvTmVzM2VwcmU4Mk9HWThWMFJnMGhXUFVkQ1Zmc3lZTmRNbkVmQnJnOUExU0x5Y1pycW9iOVdqNjE2V0grRVEyNkw1UHkxbHNqR1ROYml5TEoxNXB5MmtiOGxjWnJvSk9kOHQyZXIxcmF1V1hLL0xXdU5PalAzYXRKYTdSOTJsWUJ0dW9YdFZ6NVN0VnR1Mm1tWGJWZ1EzbHNIQjRybDlSc3puZ2MxMHp5N3Y0cW9Udzd6azBtSTR0djNVdXc5NjA3YUliUUJ6U2FycDVkaXlqQnFDd01rVGJHTlk3U0dTWDFta3NaVWpCcm5vdk5zcjFmbUlVR3VwdTIrVGRYTjNqaG56U1lIZWFQZUI0VjVxM2V6WWhZaHE0Mnh1ekhEaEhxeGNhbEtiY3JXa1hvSm5vNFdwRlduQmFrQzFzQXpGUEMwb0ZPeFVqRW94VHNVb0ZBRGNVdTJuVVVBSlMwdUtYRkFEYVRGUHBLUURTS1lSVWxKVEdNeFFGcDlBb0VOMjB1Mm5kNldnQmdTbDI0cDlEVWdHWXJsdkZoUTJzVWI5bWQvOEF2bmIvQVBGVjFYdlhJZUtJek5laU5XQS9kYlYvNEUzL0FOaldWWDRUV2o4UnovaUtGYnp3eGR4UmpkdVl1b0grejgxYWZobSthOTBHemx5Q1NtRC9BTHkxbWFkY0xQYnkyNXg4ai9kL0NxbmdpZjdIY1gra3UyVEJLV1RQZEdyamk5VDBHdmRPNTJCdXVhaHcwY21VY2t0MmI1cVV5amFUdXdLYXJIYjhuVWZNV3JReHNLeG1MY2hUais3OHRObG5EajdoVWZkRzZucHhJY2ZmUDhXNm5weWNFZEtrQTA2VFpGdFBQUHl0VXdaSkdrSis3bXFmK3FNZ0gzZDI1ZjhBWnFSU1ZqQ0RrbjcxQ1lOREpXSWpLczJmbFp2cFhrUGpYSjFZRkc0NlovNzUvd0RpcTljdWlBczIvd0Q1NS94VjViNDZnRVY5RVBsQnd4Yi9BTDZXbzZtMU15YmVmWnBFaDlzZitPMXBlQm85MGxpMGkvS2I3YnUvM1ZhdWVtYnl0TlB6ZmZHMy93QWUvd0RzYTdUd2lxdzZQcHNnVExTWGNzcXQ2THNiL3dCbXA3Rnlkelc4V1lrOHovWis3L3ZOL3dEczE1emV0dmlndkVHR1Jzelkvd0MrbS84QVFmOEF4NnZTTmVPK0hkeDg4dTVmYmI4dGViUGdwS2lMeUozNDlXei9BT3pLMjJsRGNYUTFaMVc1MFZQbSthSDVjLzd2L3dCaldEZVI1MnVPSGpjMXM2VXl2WnZrZnVtZGZsM2ROMzNsL3dDQTFRdkl0ck1oNzRYOGFwYU1UMVJuelRqemt1MVViWmwzT1BWdjR2OEFnVlMyVWpXOTBZTS9JM3p4SCs4dFFpQnBZSGc1VjFQeWY3TGRWcUNLVHpMVVlYOTdBMjdiL2RYK0wvUCswMWFXTTB6VHY3Y0g5Nmk0Y2ZlV3U2OE4zRUhpTFFaTEM1QTgzRzMvQUQvbis5WEhRU0M1dDFiZysvOEE2RFYzd3plUHBYaUJWY2xZeWM3YXdudWJvZ2dlYnc3cmpXVXBLN0gzUXY4QTNXcjJyVFpvL0VXaVJTRTRsWHYvQUhIcmhQSFdnSmVXSnY0Y0dSaHZSK3VkdldvL2hkNGpkTDM3QlBKaFpQWCs5VGlaejFXaDZqWVRPeXRCTC9yWStEVjdhUHlxamZvYmVSYjZNWlpmOVlQN3kxZGhsRThTdkh5clZ1dXh4dnVKdDlxY0JUaXRHS29SREwwclBraythcnR5ZHFWaXZLVExXTTVHa1lsOUd6M3ExSFZDRTVxOGg0cHdDU0xLR3BsNlZYU3AxNlZzakJrZ3AxTVduVlpJdmFsQjRwS0YrOVZJUXlTSGNweDNySVpOa3BRZHEzcXl0UmkyTUpWLzRGUkpYUTRhTVlocVVOaXF5TnhtbXpUYkZyRTJKeTVsZllLdnh4aEl3dFo5Z2hLNzI3MW9nMVVDSkRxNXZ4WmNUcHA3SkRFN0YrT0YzVjBsUWViRDV2bE5ndjZZcHZWQ2k3TThPdUFSS1E2RU43clNDTlg3VjdoZGFSWTNzZUo3ZU54N2l1WnZ2QVZzek5KWlN0Ri9zdHlLdzlrN2xTbGM4NS9zNVpGKzdUWDB4bFg1UlhaVGVIN3l3LzFrTzVCL0VsUkczUmw2VmZzelBuT0dtc25IWTFuVFdqMTZISllJM2JOVTVkSFJ2NGFuMkZnNTJlZmZZbjNkS25XeGM5VnJzRzBsUTNTbkRUVUhhbjdJZk1jemErYmFoc2ZwVnkyMXE3aFBVdEgvQUhTYTFKTlBVYnVLeUpyWHkycW93YUM2T3MwdnhBanF1L0tIM3JxTFcrU1JjaGdhOHNnbldKc0d0eTB2MVFncEppdEUySm85SWltWGptclN5cWE0T0RXcEY2UHVyVGcxME50VnVLdE1WanFuS2tWV2FFTjBOVW9kUVdVY05tclNUajFxeVJwdEd6bkZJWWVNYmF0TE9DT3RLSFUwZ01XNHRGZFRsYXhMclRYVnQwZGRsSkVqcjh2V3FjbG9XUFROSm9EajJqZGtJSXJLdWRNZGlXV3U1YlRoa25IRlFOWXBuN3RRNENQTnA0cnEyYmR5QlRmdFYwd0sxMm1wMkNPTm9HYXg0N0hhNTRyTnFTQTlnV25VMFV0ZFF4MUZGRklCMU9GSlNpZ0Fvb3BhUUJpaWlrb0FYTkZKU1pvQUtTbHBLQUNscEtXbUF0RkZGQUJtZ21rb05JQmE0N1hXa1RXQ1FPaVI3ZjhBZTN0WFhxMmE1WHhPTVhSWmVwUkd4NjdYcktyc2EwZmlPTVdSYlBWcGcveXF4Yjd6ZjUvdlZSdWJrV0hpMjF2VmI5MWNyNVR0L2VOUlhtRjhTU080NEVtMTl2OEFkYW42M1pTeldjaUl1K2VQNW8zSFhpdURxZWwwTzdpZnpVREw4d3EwallCK1d1VzhONmk5NXAwTWdPVGpEQitOdi9BcTNsdkJ1OHQ5eU1mV3RJbURSWmlZTXhmKzdVNm5IWHZWVGNESnQ5Zm1xem5QWG92ZWdSRS95eXFQNzNWdjkycFVZYmw5UTFSWVZwVGx2NGFGZkVoei93QTgvd0JmOHJTQUxvNW1RUDBaVzNmK08xNWQ0NmNOcTBJeC9lTzMxMjdhOUp2bXhGdmIxRmVWZUszQjhTSVJqYWx1eC83NmJGSTNqc2MvZWtpeGpBUDhlRi80Q3Y4QTlsWG9uaG1MZG9tbHdqSjMyY3pML3ZzNkt0ZWM2cWRzY0tBNSs4My9BSDAzL3dCalhwbmd5TnlMRG9ZcmF4VGQvdk96Zi9FMDJFaTFxWUgyR0lMMFhhZi9BQjFtcnl4aUpwcjJNZmVhRkpZai91L0szK2Y5bXZVZGIyeE5kQTlGUjNYUCswck4vd0RGTFhrMXZJRGVRbnMzbXdIL0FIZm0vd0FhVlBxVDBOYlNiaFVtVG9JTGxNNC91NHp1L3dEUXFUV0ZkRmNkV1I4MVEwZVg5OWNRTjkrM2N1bis2MjNkL3dDeTFzM1MvYUxaSkJ6dEcxdjkzL1AvQUtEVlBSbExWR0xQbFpIWkQvQ3Ivd0RBbHF0ZmI3UzVXOGdBSlE1WlQwWlQvRC91dDgxWDVWL2R4ZjN0dUQrVlY3cjU5UDNmM1B2ZitnMWFaa3liVDVFamZ5MXo5bG1US2Y3S3QvOEFFdFdvOGJYRVlLOFhWc2UzOFZjN3BFcGtqU01GZ1ZjZ0QrNmY0bC80Ri84QUUxdVc4NEJXVXRocytVL3B1WDd0UlVWbWEwM2M5TTBlOFMrOEp1RGwvSVBUKzdYbDl3OHZoenhRcng4Vzd5NzA5cTdmd2ZkZVROZDJFblNSTnd6V1o0MDBWcmpUSkxxSC9XeE4wL3ZWaW43eGZMdWV4NlJmUjZycGNOMGhCU1JQbSt0SlpuN0hkTlpuL1Z0ODBmOEF1LzNhNFA0UzY0TGl5bTB5Ui9uVUxJbjVjMTZCcVVaRVBucC9ySWVmK0ExMUxhNXhTaloyTHBGSVJTd3VKWVVjZnhDbElyUkdSbjMvQUJBeHJuWVpkN3RYVGFnbSsya3gvZHJqYkNYTE5uc2E0NjJqT3FsOEp2VzdkS3Z4bmlzeTNQTlgwYXRhWkZRdG8xVEsxVmtOU3FhM1J6TXNxYWVPYWdWcWxVMVloL2VsemcwM1BOSGVxUXVoSnVwbHhHSllTRFR1OUxWa21BcFpXWlQycUo4eTNDb0tzNmhINVZ6dTdHb2JCZDg3UFhPMXFicDZHdENteEFLbXhURkhGU0RwV3BrTFVSdG81SnhJd3c0NzFKU1pxUUpjMFpwbWFUTk1CejdUOHBGY1hyOXNsbGRyTEdNSS9hdXdKcmtQR2psTGVKdjlxbGNMWFJuTElyOUtzckdyTFdCQmM5UG1yUmp2T090VmNndHZib2UxVlpMZGZTcDF1UWFWblZoVEF5cFl0cHJIdlllVHhYU1NiVFdWZG9yTWFRMGN0Y1E0TlZsZVdJOEd0cTVoNjFteVJITlN5aHlhakt0WDdmVk00M04rZFpYbFo3VWVTM2FrTTdTenZWY0x0TlhuMUdTRWNQeFhDdzNVMEJISnhWaVRWMks0TmJVOVpha3pPcVR4SXlTYlhINVZ2V09yUjNDRG44NjhyaTFEZE56WFY2WGRSbEYrYXVtclRTam9ZUWJaM1VkeFZwWlFlMWMzRGNuczlXMHZIQnJsdWFtckl3cWhjeVJoVHppajdTSDY4VlV1MExya1VBWTkvZCtYazdzaXNtenZmTXVHejBxZlU3V2JiOHRaOWxHOFVvM2lzS2prTHFlemVsT3B2ZWxycUdPb3BOMUc4VWdIaW5Db1BNbzh5bUJQU1pxSHpLTjlJQ2JOSnVxTGNhQlFCSm1relNDbG9BZFJSUlFBVVVVVXdDaWlpa0FVVVVVQUl2V3VaOFZneHhySW1OeVJQLzdLMWRNTzljNzRyWGRwc2ovOU1uM2Y5ODFuVjJOYVB4SG5OMUg1K3RYMnovbHBENXEvOEIrYi93Q0tyU2pDM0Z2SEwzNmYrTzFsd050MWl5eTMrc1h5aitLMWQwOS9zODhsaTdmSzN6cC92SzN6TFhtdmM5SmJGYlJwUDdNMXE2c3VQTGtielVIM2Z2ZmUvd0RIdDFkZ21Kbzl6SUNEWEphL0g1SWh2a0hNQitiL0FIRytWdjhBMlZ2K0ExdldOeXpXNEFibm9LdE1tVVMzRUpJMkx4RWtidnVrN2pWc1hEZVZ5dFYxYmFvRGRxY1czSGVnNEg4SjcwR2RpeEcrUXVGeWZ1dFNTdDgzQitZL0szK3pVV1YzS3lOZ0grR3BXKzhGa0FPN3Yvd0tnQ0hVaURwNjQvMmE4azFSbnZ2RkhrTDFaVmkvOGVyMCsvbTIyaHowUmcxZVo2Zis5OGJ6eVp5c2U1cy83cTBsdWF4Mk1UWDJEM2I0d29HRkEvNER1LzhBWnE5UjhGUkZiUzZtYy9mOGxGWCs2cXIvQVBYcnkvV3ZtdUpSL2VrLzlsRmV0K0QwejRhUjJYbWJjMzE3Zit5MVQyQ1JSOFh1STdEZjFPM1kvd0R1dFhrVFpYeWpuL2x0L3dDaEZhOVA4ZVRCTk1sWGRoaUZabHJ6SzRYL0FFSTQrOHUyVmY4QXgycXBreTJFaGJ5dGRpZmRzVzRUQi84QUhscnBZbkN5dEduSllTRC9BTkMydC80Ny93Q1BWeXQxaGJxMllmd3liZjhBUC9mVFZ2UlRrVzRtVnZuMk4vNkQvanVvbXRnZ3hXQWJCSFJ0ekwvd0txU2hmOUtnUDNXVjFYL1AvQXF0UmJXWmtUT1BNWmsvMlJ0M1kvNzVYL3gybzJUL0FFb2tESjNsUCsrdHkvOEF4Tk9JTXhMVGNranF2OTNmai9QMHJvVUljc2VpelJxemY5ZEYrWGRXRlo0a3UzYis3SCtmelZmczdnb0Uvd0Jrc052cjk3LzdLcm5xaVlPeDFPa1h6UXpSVC84QUxRY2JxN0c0MlgyaTNjVzBNelIvTFhBMnhDemZLVHNmNWxOZGxvVjhyaDQyNmZNdGNqK0k2by9DY3I0UnZtMG54VENTZG14dGovN1MxOUE4VFE4akt1dGZPbHhCNU9zdklwK1pHM1ovdlY3MzRldlV2dEh0NVViY01WdlRsME9TdXVwUHBURVc3UXQ5Nk4yVC9DcjlWWTAyM2x4NlB0YXJTMTBSMk9PVzVESW55TUs4OTh0ckhYTHFCK0J1eXRla2Q2NUh4WnB4RFIzOFkrWlBsZjZWejE0YVhONkU5YkN3UGlyMGJaRlpGcE1KRUJyVWhiNWMxbFRrYnppWFViQXFaR3FtcjVxZFdycFRPWm90SzFTcWFxcTNOVEthMFJteXhtbTgwMEdsM1ZhSUp4MEJwMU5YN2xMMXJRZ3pkYlgvQUVYZU9xMVUwbjVyZmRWL1Z4dXNuQjlLeDlIbURXNmhUVXVQVTJqOEowQ21scUZOMjJwQTFJZ2RTNG9GTFFBbElhVTAwMUlDRTFrZUlOS1hWTk9lUCtKZm1XdFVtbTc2Q2tlWUpwOGtVaFIxd3dxd0xabHJvUEVJaGdsU1hnRnZ2VmhHL2lQRzZoSXphQlUyMDluMmlvamRBMUJMY1pxaEVyelZYbEc5cyt0VTN1Q1QwcWFPWmp0NHBGa0UxczUvaHFrMm55dTNDMTAxdEdzeDVGYTF0cDBiZncwV0E0TWFOZEhvbE1sMCs0aEh6Um12VTAwOUFPbEpMcGNjaTdTZ3A4b3Jua2pSOXNWVG5UYlhwT28rRlk1QXhpRzFxNHpVOUZ1clJ6bEN5aXJpbWc1am1IeXB5dkZYTExVWklISFdvNUFNa0ZjR21BS0sxbTVORXhSMWRucm4zUVRXOWJhb2pqNzFlZEI4YzVxekJleXhFZk5XUExJdXg2WEhlSS9lcG1tVXI5NnZQNGRhWk85VHQ0Z1lEdlMxQ3gxRjVNcWo1c0dzcjdaYkFsVDhwOWE1MjU4UU8yVnF1bXBlYjk0VUM1VDMvZFNGNmczMHVjMVpJOXBhakwwL1ptbDhxZ0JnTE5UdHJWSXFZcDJLWUVhcWFrQU5PQXAxSUJCVHFRVTZnQktVVVV1YUFDaWlpZ0Fvb3BLQUZvb29vQVhOSm1rcEtBQnZTc2J4RnNOdEZHLzNaRmRXWDhLMkcrOEt6ZGVqVjdkR1pmbUhTczYyeGRMNGp4N1VaZnNlcmFldzRBS1ArV1A4SzE5VmlXMXZtblJjS3N5dCtEZi9BTFZjMTRoa1AyaUFNVG1GbVZ2KyttcnJXVDdibzF2ZGpEZWJiSVhCL3dCbjVULzdMWG5IcWRDYThnUzdzekh0M0JrYi9nUTIxbjZEY09iYUJHT1hUY2gvMml2eTFkMHh5MWp0SXk5dnVRai9BR2Y0Zi9IYXk5TzNXMnIzbHNxWUgrdFg4ZjhBN0lOLzMxU0dkVnVNbTFNL01hbkNiUHVzUVBUZFdmYXk0Nm41dDN6VmVqWXMyS295WWtoS2hwaC9zc3dIOTMrOVV6enF5NUJMRDVmdTBwRzVjYnFxS3BpbFdOaDhoKzQzL3N0REFvYWl4Wm1BVWlOMWJpdk85QngvYk9veU9NUDVVdjhBd0ZtcjBLOFkrYWk3U1J2TzMvdmsxNXY0ZWZPb2FnSlYrOGovQVBvVkpHbll5dGRPM1VKUFJaZnUvd0RmTmUxK0hVOG53M1lKdEkvMGRmOEF2cmJYaVdyZk5lM0FQSmFYK0w2VjdibzVJMFd3NmZjVGNQdTdmbHF1Z1NPTStJakZlRC9kL3dEMmY1VndGdzJVUWc0eC93Q2c3YTlBK0lTNXROd1UvZVd2TzdnWVVxZjRseFZVeUpiRUdvaHZKa1pWK2RXUi93RGdXM0ZiRnRLWkxEYVB1YnQ2L3dDNnl0LzhVdFoxeEd6UlNFY3R0eC93SVZQb3NxTllsRmJoZHlDdEpiRUlzMjB1eTZEZmRXTmxadjhBZVJ2L0FJbG1xM2R4ZVhjM0RJZHlzY2ovQUw3Vm0vOEFIYXpvMktYTC93QzN1UDhBd0pmL0FObXRXNEJsYkE2dkMzL2ZUTHRYL3ZyN3RKRk14RWpFVjdJNDZiLy9BQjFtWWlvbWtNU3VRY0VCWC84QUhxczNhdEdrYmROekorbTcvd0NKV3Exd3VKMlQrK2pML3dDelZaSFU2R3hmY3NJM2NmdzF2V2szMmU2RERqemsvSmxyazlJZmRiQWJ2bWlLdi84QUZWMEJkbVZXM1lLdHVYL1pybG5HMGpxZzlCczY3OVFqVjJDc1c1LzJnMzNxOU44QVhFaDB4b1c2eE13eC91L0xYbWhramsxQlhLTWRxLzhBajFlZytCNWd4bVlOOHZtc01VMXBKRTF0WUhlai9qNStxVkw5MXFnak9aei9BTEtWTjk1ZWE3SW5tU0pPOVEzVUNYRUR4T01xUmcxSWpjYlQxcDJPYUdyaEYyUFBSRzJtNmc5bkwwRGZMN3JXeEJKbmlybmlIVGZ0VnNMaU1mdjR1UmorS3Npem4zeHJYRktISkt4MnhselJOVkRpcDBPYXFvY2lwME9LMml6T1VTeXRTcWFycWFsVnExUmkwVGcxSUtnVTFJRy9lTFZJelphQTRwL2VvOTNwVW45MnR6TmxEV0cyMkVyZWkxeDNoYTk4MldXTCs2OWRkcm4vQUNDcmpQWmE4eDhIWHY4QXhQSm92N3o4VXBiRnc2bnJDTDh0UEMwMlBsVnFVVklBQlJTMGxBREQxcGpIaW5OVUxtcFkwTlk0cW5OZUxFR1ltaTZ1TmlFWnJtN3E0YVpqdGI1YU55M3BxWUhpRzd1OVF2UjVlN1l2U3FVRmxjNDNNcHJyclMwaWtibGV0YVg5blJxbkMxY1ltVFp5bHBidHUrY1ZyalMwbFhnVkpjb3NSKzdVdHRkcnhUc0JtemFLUDdsVlcwOHgvd0FOZFY1OGJqdFZhWUtWb3NCajIveWRWclZndUZURlZYVmUxUVNobFhpcVFHOUZxU1l4bXJrVjFFNDYxeEJtZEc2MUttcFBHZnZVd08xZkRWbDNkcWt5c0dYTllZOFFPbkc3TldZTmNqbUdIYmFhcUpMTVhWZkNzRStYWDVUWEVhanBNMWk3ZnhMWHFzODZQSGtNQ0s1SFc5amcxcWxjVjdIRDVjR25DVTk2dFBBYzFBMXZ6VXVOaW9zVHpPZUtjQ3pkcVZiYjVoVitHM3dPbFp1SlJtdEN4L2hweUJrNnBXOUhhQjI1clZ0dEdTUmVVelVhRFBVVjYxSUtqWHJVZ3FqSWVLWE5ORkxTQWZSbWtvb0VQelJUYWRRQTZpbTB0QlE3TkdhU2p2UUF0RkpTMEFMUlNVdEFDVVVVVUFMU1VVdEFERDk0Vm42MndXelU5OTZxdis5V2czMzZ5UEZBY2FGSktuM28zUi8rK1dxS253bFUvaVBHUEZJOHJWcnIrN3UzclhUZUVya1hmaGEyQklieUpIdDMramZkL3dEWmE1anhiSVpkYmRtKzY3YmYvSGEwUGgxY2I0ZFVzRzRiNVpSLzhWLzZEWG5ycWVuOWxHMVlJdGxxMTFha2tFcnp1L2lQci8zenQvNzZxSFVWYXo4UldrcThMT2p4TjdzdnpMLzdOVi94QkFZdFRqdkU0Vms2L3dDZnF2OEEzelZYeENobGh0cmxPc011ODgvZFgrTC9BTWQzVm1OYWxwSElibXRDRjkyUG14V2F4ekVyaXJjQXh0d2Z1clZJR2FBYjNxRzR6dENqZzUzTFNJKzVmZWtibDIzZGxwa2xLNStZeHQvRWtuYXZNTk9aTGJ4QmVSSC9BRmpHWlA4QTJaZi9BR2F2VFpWS053TTE1ZGZNdGw0d3VHNUg3N2Qvd0Z0My93QVZSRXRGUFd3QnFUKzdMWHN1aXVmN0pzdUR1K3pvYy9ML0FIYThtMTIzemZXckQ3ejRVLzczeS80MTZoNFltODNSN1ZpLzNJVlJ0Mzk2am9PUmcrTzRYYlQ1VDJYbGYrQTE1dmU1SHkvN3pMLzQ3WHJYaWlOTGl4a0dRZDYvZS80RFhrVncyWVZjOVkxSXgvM3pWMHpPV3hNbk82TnY0MWIvQUQrVlU5R08yYTVpQitYZm45Zi9BSzlXODRsM0huYkpzSC9qMy8yTlF3SXNONlF2RFQ3aTN5OVA4LzhBeE5hOUNDMXliM2RqN3pibEE5R3JXMmd6S0NjZ0tFLzc1YXMyMythNmpiajkyNVZ2cFZxMGRtdEkzUDNnakJ2OTZvWlNLK29yNXEydVZ3Uy96ZjcyMnFGOE1YaU1QNGl4eC93SGRXMXFLaDd4bUdNQm1kZmYvTzZzZThIeVF5OS91ci8zelZ4WkxMV2xQNVVvVHF1MWgvdlYwVVovZEh1RllOL3dGdmxiL3dCbHJrOU9mRzAvN1FXdXF0MjR3ZjRsYnIvd0Z2OEEyV3NLbnhHOVBZV01zSm5KQVBEVjZKNEdkQjlxWGFmOWFyci9BTjg3YTh6bFBBWXRqSDNUL244YTdyd1ZkK1hQZFBtVFlzWWJGT0h4RTFQaFBTb3NyY3VSL3EyVlZ6Vm9OVkxUbWhhQXlSbmNramsvZXE2TnZ6ZktRby9pcnNVVHptd3p6VW9QRlI0cHc2VWhDbGR3d2E1SFZMUnJDKzNvdjdxVDlHcnIxNUdLcWFqYUxlV2pvMzN1MVoxWVhScFNueXM1KzNteUJWeFd6V05BN1JUTkUvREsySzBsYXNZSFRJdUthbFZxckthbFZxMXVZbHBXcVdJYjMzRS9kcXFqWitYdWF2TGxZMXhnbnBXMU5YTVprNjlhZDJwaTU1cDNhdGpJeVBFODNsNkhkSC9ZTmVZZkQyRjdyeEE4djhLZk0xZHo0OHUxdC9EdHhrL2VHMnNyNFlhV2JmUjJ2SEdHdUd5UDkyb203YUd0TmFYUFFFcDlNRk9xQ1JkMU5MVVpwcE5VQWpWV2xOVE9hejd1WENOV2JaY1VaZXB6N1ZZWnJtSnJwa09SMHJYdnQ4cCt0VXpwNVplUlRoSHFLY3VnbGhxNkJobHE2T0MvU1ZSODNHSzgvd0JUdEpyWEx4L3BUTko4UUZKUExrWWdqKzlXcVpuYTUzOTFDazY5S3kydEdnT1JVdHJxYVNnZk5WL2NrcTFReklhZGtweTNlNFlOV2JtMVU5S3p6RnNhcVNFWFVDdjBwenhaSFNxVVZ3RU5XMHZZMzRQV3JzSW96MjRKcWk5dmcxc3lsVzVGVXBCUlltNW5HMTNWRzhCV3JySGJVRHVEOTZuRkJjelpwN2lNYlE1eFdUY1N6TVR2T2EzWmszWnJObnRzbXVpRVRPVWpMNTdpazJnbXBwSVNwcXV3MjFiaGNJeUg1VUducmRoT01WVGtZcWFydEtheGxBMGpJM3JlL1VzcHJyTk12b3RvcnpBeU1PalZkczlibnRHOVI5YTVwd05sc2UvaW4xRURUd2FERWRtblpxUE5LdElCK2FYTklEUzBnRnpUczAybG9BWE5MbW1acGFBSDVvelRRYWRRQVpwMU5vNW9LSFpvelNVdEF3cGFTaWdRNmlrb29BYTMzNnp2RUEvNHArOTNmODgyclNQM3FvYTB2bTZQZEovZlJxaWZ3c3FuOFI0RnE4dm1UTTVPY05UL0FBVmNmWnZGVUJjN1k1MGFGdjhBZS9oLzlscWxxWk85c2Rxb3hYVDIyb1JUeEg1bzNENHJpaWowWmJIc21yUlBjYWRzSDM0WHhqMVZ2dS8raEwvM3pWR05VMUhTR0JQeXQrNk83L2RhdFNSdjdSc1BPZ1lmNlRhNVVyL3U3djhBMmFzdlJUdmt1YlkvS3JONXlyNmJsckZyV3hVSG9SV1phYlRGWnY4QVdiUG1IOTF2NGgvMzFVOFpaR3htbzdXTm9yaS90dWYzYzI0YnY3cmpkLzZGdXFWbCs2YVF5MmpmSzIrbFZ0eWtFLzhBQXFyZVlRdUIvdTFaS2tKeFR1SWdrK1puNS9ocnpmeGxBVjhSUElTQjVzTy9JL3ZML3dEczE2VXlnSE9QNGE0bng5Qi9vdHBkOWRyYkcyLzNjTlRXNHpEMU1pZGRObUhRekt6ZTI3NzFlaWVGMnhwTVEyWSsrdjhBM3k3VjV2T2ZOOFBXNUo1UzRYN3ZmZFhvSGhpNTM2WWlrWXhKSXJmeFliN3pWUlVpL3E4Zm5XMGlqajVhOGMxZFBKdXJpTHFyZlA4QTk5TlhzMTJNb1I2aXZKdkZOdjVZODBaejkwLzhCcDAzcVIwTTBFdEpjS08wbzIvOTliYVlaYytJcEV4aitCZjk0VmJ0TUc0bEpIekZGblAvQUtGLzZGdXJKdUd6cjF0S3YvTFVLZnh4WFJ1ek0yb0NGdlpsL3dCbmRVMXRoSWhHT3BkNmprRzZjemYzb2wvNzYzTFU5bW9rYVBQQjh6NzMvZlArRlpTSzZra3F0Sk5JbkdVVkZIL0FrMi8vQUJOWWwxSm1CSDI5Rlp2NjFzeHliYm5kL2UrVmYrK3Yvc1ZyRm0rV013bitCOE5UZ0pqTFE0amIvcnJuYlhXUU50bFZtUDhBZDQvOGRyanJjL3ZsSHJYV1JIZGs0K1lxdjgxcWFpTHBpTnp0UnY4QWFWdisrcTd2d2xFOEMzM0oyTENqcGpydCtiNWE0R1Z0MEVqcDFqWlgvd0MrdjgvcFhhK0M3cE44YzhwSGxOS2tETi9zdDgzL0FLRnRwUStJS3Z3bmRhUzdXMytpdk0veWhjSWZscm8vT0twRnVUTzVzSGEyN2JXUmYyVGlWN3EyQytZcWJsYis5L3MxWjB5K2E4aVpqRVlwQTIxdm00cnRoMlBNbHFhZU1OOHZLMHVNZEtxUkZvTGlVdTdrSCtFOUJWbFNDeGJGVTRoY2NHcER6UmpGS1J0NXJQbEdjajRnZyt5M3kzQzhLM3ltbTIxd0hBR2VhMVBFOEhtNlRJNDZwelhIMk4zbFJ6elhIVVRqSTdxZnZST3BXV3BsZk5ZOGR5QXZ6TldyYVFTVEx1Y0VKajVkdmV0SVhabk8wVFF0Vno4NUs4L2RxMHpzcmNIUDhLaW80VVNLSVJLdUJVcVlCcnRnckk0cFN1eWJ0VEdmYUNhQzJhenRRdkZoaUpEVlFqa2ZGc011dWFoYTZURHlzajdwUDlsYTdleHRZN0t6anQ0bDJvcTdWeFdQb2VuWWFTK2xYOTlKOTMvWld0OGRLd2s3eU5scEd4SUtRbWt6U0UwQ1FFMDFqZ1VNYWlkdUtYTVVOa2FzNjQrZGlLdHl0aGFxZFdvU3ZJRzdSSTF0d2UxTyt6QWRxc3JrVWp2aXQwam4xdVpGN3BpVFJuNWE4MDhUYUxKWk9aNE1ydDlLOWNubXhGWENlS2JoUHM3cWU5S1M5MHBNNDNTZkVieE9zY2hydWRPMTVaUXZ6MTQ1TSsyWnl2clYrdzFtYTJiRzc1YXlVMmpaeHVqMjlMMUpWKzltbzVRa2luRmVmNlo0ajNZRE5YVDJlckpLbzVyVlRUTStVbW5Sa3FtMXl5ZDYwWGtTVVZSdUxZTnlLMEpDTFVpdkJiaXJRdUVsNkhCcm5wVmVNODBKZE5IM3FyaFkzSmpnVlJrZW9WMVJmdXZ6VFRLa25ScTZLVWJtTTVXSGVZYWF6QTB5bWtWMUtKamNaTENHRlVab0t2TStLWncxRmhwbUhMR3d6VkYvbEZkRE5BclZsejIvemRLeW1qV0xNd25GTnA4c1RMbW92bXJubEUyVFBwTVV1YWozVW9OWUVrZ05PcGdwMUlCNHAxTUZQRlNBdEdhVE5HYUFIVW9wbWFVR2dCNHAxTUJwYUFIVVpwdEdSUUErbEZNelM1b0tGcGFTbG9BS1dsRkxpZ0JqTGxhek5kbThpd1p1MjJ0Yy9kcm5QR1U0dC9EZHpLMzkzQzFsVmRvbDBsZVI0VmZIZkk1OTJyTmxYYklHMjlVcS9jRStXemYzV3FyY3FUYnhFREcwVnlJOUtXeDZWNEd2alA0VmlSenVleGthTC9nUC93Q3kxWExJR3kxUlZKNFpkcmY3dnkxeEhnRFV2c3VzdFp1Zmx1azJjLzMvQU9IL0FObXJ0TDNNYngzR2VVbVpHLzJ2dk4vNkN0UkphM0pnV2J5QVJhMmgvaHVvVEgvdXNqZkwvd0NPczMvZk5NWDU0OXBYNXg4clZZMVpXYTBqdUk4dExiU0svSDhTN2ZtLzhkM1UyVUx1U2VOdDBVaTlSLzZGVXNwRUNMODZqM3pWcFQ4MjJxMjRMUGwrT1B2VktHK2FrREJoODdZOWE1M3hsYnJONFpud3VXajJ2dC8zVytiL0FNZDNWMEp4dWI2MVR2YmRieXptZ1BBbFFwLzMxUUNQTWxrMjZCS3NnWDl6NVRyL0FMMlYzZjhBb2RkajRhdWpHV2hjaFVrYmN1UjBaVkgvQUxML0FPZ3RYREdYeTlQdTdaMTUrem9XWC9hK1hkLzZCWFdXc2NpYjNDZ01yS1l2OXBsQy93RG9YM2YrQlZSZTUxOXkyWWlNL3dDelhtM2liRW1sTkx0dzMzcTdsTHhMaTJWMEo4dDB5dnpWeFhpRmYrSmFvN3R0L3dEUWFjZHhXTVMxSC9FdGx1VDFXRm9tL3dDQTdxeDV6bTUwOTF4OGttMXYrQXZ1cmF0aHMwYVNKaDk1Vy84QUhoOTcvd0FlV3NOdzNsais5SFAvQU9oZi9zMTBSM01lcHZKL3FVQjlHSC9mTk90M0VicXZmbi94MWtwck5qZVFNZ1B1WC9nWHkvOEFzMU9qaVpybGNkUDNqYy8zZDZNdFpzb2ZkNGp1cE5uUkdZajJYYXBYL3dCQmFzM1VFS1gxMlA3d1Z4VjI0T2JpWGZrallrdis4dTNiL3dDelZUdmN2TkFyL3dDc2toMmJ2VXF2L3dBVlRnVEl6R1pvYnFOajkwdHUvd0MrcTdDM2JNbnk5ZHRjZmNxM2wyNy9BUEFQbXJxTlBjdThMaitKZm1GS1pkTXU2ZEQ5bzgxYy93RExQYmovQUdxMnZBRW9mVnY3UGxiQ094REJ2OTFxNS9UNXZLS3NPMVhkUG1lMDhSd1RvM3l5TUttRzRTMWl6M214azh5Q01PMlNvS1AvQU1CcGhzVmtoa2pCWkYrNzhqY2owcW5wc3pmMmdxbHR3bWozai9lWGFyZjByUVA3cWVNaitMNWE5QmFubWJESVRjMjhUTGR5ZWFFazJveXJ5dzk2dHEzUGZiL2QyMUtvRWlZUERyOTZxczhVaTdualFNZDNSbSs5VkFXdytWQkl3S2VCbi9kcWxCY3RQSG5ZVjltV3BrbUpiNzJQN3dOS3dFV3NXNW0wdTRDS1dMSTN5MTRsWmF1RU8xanlweFh1Kzd6Ty93QXRjeHIvQUlKMHpVNEU4bXppZ21XUlQ1c2E3ZVA0dDFjOVNsYzNwVnVRbytITk9iVUkwdlp6bUUvZFQxcnJXVDVHU04wU1JWeG4rN1RMVzJXeGhTS1BZRVZkdTBVa2lGbzJRRlZkdnZPdGFRZ29JeXFUNTJQS3lsNDEzZklPUzNkcWZ1K2Fvb3pIRkZ0WDdvNHBqekFMeld4a1NUektpTjgzRlk2SWRRdkFQK1dTTnlQV20zRXIzazMyZUw4VDZWc1d0c2x0Q0VVYyt0WlNsME5Zb3NLb1JRcTA2Z2RLT3RaRmhRelVFNHFKbW9BR2FvbWVtdkpVRFNWRnlraDhyZkxVS2Ntb0o1MlBBcElaU3ZXdDZleGxVTHc2VTBwdU5WMnVWVHFhbWd1RWMxcVpsZWVFN0dyenZ4akJLc0xIdFhxa3NZWk9LODU4YkVyYnlMdHFXT081NC9jZkxJMVFSdHVlcGJvT3hPMFZUZzNJM1NzR2RDTmlCbWpiS241cTJiTFZYaUlWamcrdFlrUkdPYVdSK2VLblZEM1BRN0hWZzRHVFd4Rk9raS9lcnl5MDFKNFdDay9MWFRXR3NEQSthdFlWQ0pRT3JudDFkZWF5TG14WmNsRFUwV3JJNi9mcHpYaVAvRUs2SW1PeHowMjVXOUtTSzdlTS9lcld1b1VsWGlzYWUwZU52bFd0b1RsRVRpbWFjRityam1yUG1LL1JxNW5jNk42VlppdlNuWG11bUdJVDNNSlVYME5sdXRSbmlvb3J4SEZPa2tCWGl0NzNNN1dHU1M0cXE3QnV0Tm1mbW9QTUZKbHhHeVFxYXF5UVZiMzBodzNwV000bWlaN3NLZW9xTVZJdGNCWklLY0tabW5VZ0hnMDdOTUZMUUEvTkZNelRoUUE0VTdOTm9wQU9wUWFabWxwQVB6U1UzTkdhQUZwd3BsT1UwQVBwd3B0S0dvS0phV21icVhkUUErdUorSXo0OE11b2I3eFd1eTNWeG5qcUEzR215eHF1N1pFejFqVytFMXBmRWp4dVViNFhDODhacW9qRHlmblBBZmEzKzYxYXQxYkd6ZTNVamFyeDFqeEx1ODFEWE5FN3JrTWR4SllhbjUwZit0aGZlbi9BYTliVzZ0Ny9BRTlydVBhVW0ydXZHZHU1UlhrbDB1NTBtNDZxR3hYYWVCcjlwdE91Tk1mNVhSQ1Yvd0NCZkxTbXJvbVB4SGVReUxOcDhiSHVpeHYvQU9nLytoVlR0aXFCdFBQQlQ1b3Mvd0IzUC9zcmYreTFKcHpMOW5NSlBLTnRhbHU3Y01RMFp4TkNkeU0zZXN6VHlJMkJ6a2M5UCsrYVZsRzc1YVpIT0xqWXdHeG02ci9jWmZ2TFV6TDgzeThZcENJVG5jY2tIbitKYWJ0T2V2OEE0N1VvYjVjLzUrOVFSdVg3djhWSW84ZThRSjltMXk5ai92by8vanpNMy9zMWRqQUgreHJNelpCMnQ4M1pzS3YvQUxMWE5lTlI1ZmlpVWhjN2tIM2ZwWFdhS3ZuNlJHeDZPcmZlcW5zVkhjaFNjUVIzTVA4QURocFkvd0RkYi83TC93QkNyRjhUTHV0b1F2OEFFMy9zdGFONlBLSU9mbDNOejdmZFAveFZaSGlKL2xnOU9ULzQ3UkFjak5qVlRGYXdrNEVpN1B2ZnhiZmwvd0RaYXhWM01aZ0YrN3RseCtLci93Q2dzMWFtb25iNVE2YlVadjhBdmxhemN0L2FBYmNBMDBUL0FQQXR5LzhBeFdhNllibUROTUhNRzVUejVhLytPMVl0aHR1bEdlZkwvci8relVWbW0rS0xqamxEL24vZ1ZPS3NsMjdqK0NIUC9Bc3Ivd0RFdFdiR2hzd0F1YlkvM29DbTMvWitiLzRxcWQwVDlqaGNjdEZJbVQvNDYzL2oyNnI5NG1aSWY3dVhWZjhBZFpmL0FMR3FrMFJtSmdkdHU5R0MremZlL3dEWnYvSGFjU1pGS2RRYmVXTnVURzI1ZjkzZFd2cFVtNkdIRGZ4RC93QkNhc3BlWm8yMjhUUkhkLzN6L3dEWTFiMGx6SCs3WThoLy9acUpCQTBiSDUwa2pQVUtmKytscTllSS93QmlobUFPK0libC93Q0ExbFc4b2cxYTVpYnA1cC9MZFhSL1o5d1ZOM0JYci82RlVGM1BUZEd2L3RGcnA5eXArUlFybjNSdmwvOEFIZHkvOTgxMDkydTYxM2M3bE80VjVyOFBid3oySnRKejgxcXp4TUQ2ZjViOUs5THRuKzAyQWQrU3cydi9BTEo3MTNVcFhpZWRWVm1MRE1Xd3dKdzFXd1F3d2Vhb1c0UllzYnZtWHBWdEQ4dUsyTXduZ0VxOVN2ME5RZVc0VmVkeEg4VldjbW5IQlhuaWxZTGtJOWFsYVRhbnJVSDJOQmVMY2ZNV0M3ZnZjZjhBZk5XSFViS1FFTE1Hd3dPU2FxWEUrQnNIM21xUnBraVVzVDkyc2czU3lTR1VtcXNCZmVWVkhwdHJJdWJ1VzVsOGlEbVJ2L0hhaW51WnJwL0l0eGxtL2k5SzJOTTAxTFNMMWtQM21yS2M3YUdrSWRTZlQ3QmJPTWNicEcrOGEwRkZOUVlxU3Npd05OTkJhb3kxSUJHYW9IZkZPa2FxcnYycVd5a2hKSE5WSGZjK04xTm1teHV4V2Fsd3p6K3dhcFdySEoyaWJzY1NsYW5GdW0zcFZPQzVUSE5XL3RDYk90ZFVkam5NUFdnOE1ETkgxV3NyUXRjM3l0SEx3d05iR3F1WlZaVk5jc05OYU9kcFV5R3FISXBIZHRlcVk4aHV0Y1Y0cGxTNFJvdXBOVFBmVDI4T0NjMXo5emRmYUppem5CcFRxV1JjSVhaeTdhSzI0a0x1RlVKOUwyRS9KWGFKS2hiYTJLcjNNRVRuT0s1NFNrMlhWY1lIQ3lRTkYwYjhLcU5JeXQwcnA5UXNjSGNxMWgzVnFjY2ptdDdHVWFpWlQ4MnA0cmxvejhyR3FFalBDZWZ1MEpPclZEVmpaTTJVMVYxN2tWcFdtcU03RDVxNWxXVTFhdG0ybklicFZLY2tMbFIzVnRkN2d1VG1yUktQWE1XVjZGd3BOYVNYb0xjR3RJVlpDNUlsaTRza2s1VHJXWlBidkVlbGJkdk9qMVBOYnBLdGFLVnliV09XRHVuU3JLWGpxTU5WNmJUc0hnVlJtdHpHZVFhMmhWa2pLY1l5R1BNSHFQT2V0UlNLeUhjT2xNRTNZMTBSclhNM1RzV0M5Q3ZVRzRIcFRnYTFUSVBvRVZJS2dWcWxVOFY1NW9TQ3BCVUlOT1ZxUUV0TFVlYVVHZ0I5T0JwbWFNMEFTQTB1YWp6UzVvQVhOT0JxUE5HYVFFbWFNMDNORklCMUtLU2xvQWZtak5OelMwRkQ4MDBsajkybkt0VFJ4ME5nTWlpYmJrOWF5dFd0aExhWG9kZitXTFZ2N2NWUXZrM1FUcjZvYXpscWk0bmlQaXRvMnM5UFpCanJYSldpNXZaSW43cjh0ZFhxcWk4MHpPMGp5bHp0L3UvTlhLeGt0ZlpQRWpENWE1VjFPeGZDaXRLZms1Nk0yeHY4L3dEZk5XOU8xQnRLMWVHNXp0M0hhMysxVmE3QUYxS3Avd0JXN2JXOXFyM2dKczFiYmlaUC9RaDgxVjBLUjdKcHpxNzUzWkRxcmJ2OW5kLzhTMWFqTDh1VjZqLzBHdUw4RmFrbHhGSEF6YnBVWmxIKzBqYmR0ZG1BVUo1K1grVll0V0tNMjV0SEV6UzJ4QW1LL2RQUnFXMnZrbkJFaW1LNVQ3OFRWYmtiRWlrOXFndWJTRzdpeE11NXY0WEIybGZvMVFVSzZFS1A5bmJUb3NiYXFCcnkwWERwOXJoVnZ2cDhzaS84Qi9pLzRELzN6VTl2Y1EzSy91blZzY012ZGY4QWVXZ0R5NzRnTC94VXpPbi9BRHovQVBaYTdEdzdCdDhNYWZnNVowK1k5L21ya2ZHNjcvRWpvbzVFYnQwLzNxN1R3NHUzd3JwL0kzQ0ZmL1FSVmRCcmN6NzIzTXFDRi9sL2lWditBMXhXcjNMekxHbWVWWFlhOUFmYXlOOHZhdk9OV1lEVmlxL2NERWJxSWJsVDJHMzUvd0NKamJ4anNqZkxXVmJ2dmtVOVd0MlZ4LzQ3dS84QVphMHB1ZFRoNStiWmhmOEFnVlk5c2ZKajM5MitWdjhBZHJwV3h6czZDTTRpWFkyTnJmbnQvd0FyVmk3a0VjMjhmZGtkVmIvZGI1cXoxTzRvQ2NaanFmVTN6cDF1WDQ0WC93QkJlc3JlOFdub1RYR1RGRm4vQUZpRW8zKzkwV3FWeExzbWpQZEpXWDY3dm0vK0txL01RWTVHSDNqODQvNEYvd0RzMW5hcnpicy85NTFjZjhCWC93Q3lhaE1CdHdxbzI3UHlySnUvNEMxTFpTTDlyaHg5MlJmL0FHYW55ano3ZU51OGtXUCsrYWdnWEZ3aC91Zitnc3RNbnFhRnlwR3VNQjFZMTAra1RmYWJJcTdZYUhiWEs2aTIyN2ptOXMvK1BWcmFiZENEVUdESDVKZnUvd0RBcWtvNkx3dmNuVGZGa21XUVJ6TnR4dSs5L3RZLzREWHErajNXV3VZTzZNcFgvYVZsKzkvNDYxZUxhOFBzbDVwRi9GeHUrVnY5by84QTdWZXBhYnFTL2FiSndCNWR6RHNadjlwZm1YK3YvZlZkTkNYUTVhOGI2blRNTVRmTHdEOHJWWVJlY1ZWYVFNNy9BT3pnMU9oM2Y4QnJxT1FsenRvTGJxWGJ1cHBHMmtBcTFTMUM4OHNiRmJrMWJZN1l5L3BYRzNXcExKY1BLVytWZWxDR1dOUXZna2Fybms5YXo0WHVMMTFoZ1g1ZjRtcXBaMmQzck44WlgzSmJyLzQ5WGJXZGxGYXhLaUx0ck9kUzJpTkl3NnNpc2JCTFdNQURMZHpXbWlnVTFWeFVpOENzRFFlQlNFMHRNWTB4RFdOUk8yS1ZtcUIzNzFEWlNReVI4VlFta3hVazh1MFZYaFR6RzN0OTAxTE5FaUc1L2MyenlQOEEzYXdyYlVZMmJyL0ZWbnhuZS9ZOUZrSVB6YmE4cnROYm1WdXBxb0l5cUhyME4wcDcxTjlyVUhxYTgzZzhSdXExS2ZGTEE5YTFNckhvcGxSOFpOUVRTUktNMXhkdjRsM0wzcFo5ZWFSZnZFQ2x6Ukh5eU5IVXI2S05XNXJrTHk5Wm1ZcG1tM2M4MXpPRjNIRFZzMkdpR1dKU2VheHFWSW8zcHdrYzBOU2Z6QUR4VzlaUDlxVmNtalZQRERSb1pVWEJGVWJHWjdkdHBHQ0tLVW92WXh4Y0pXTnVhd1ZvK21heGJ6U2p0TEFWdDIrb0pLUG5xd1l4TXZ5MTBubnhsS0o1bHFOZ1VMZkxYT1RJOE11QjByMWZVdExFZ2I1YTRuVmRIZEN6QmFMSFhTcVhNR0s0OWFzTGNGVGxUVlY0WGliQkZFZlhtbFpIUW1hME43dlhyaHF1dzNyOTZ6SVlRZTFXUUNsQlZqb3JHL1U0Vm01cmRobmNjajd0Y1paTXJzT3pWMU5qUDVhS0pPVnFPYXdjcHBpUVNqME5RelcvbUxocWhrWlI4Nk54VThGMHJyaHEzalVNcFExTWk0c1NNN1JXVE5FVk9DdUs3S1NOWFRJNUZZOTVBbkp4K2xhb1ZqbmQ1UnFuaW1WanlhWmNRRUhOVVM1UnZTclU1SWh4VFBwTU5VcXRWZFRVb1BwVUVrd05PQnFFR3BWcE1Cd05QelRjMFpwQU96UnVwTThVMG1nQ1RkU2dtb2dhZUtBSktLU2pOQUVnNlVacG9QRklhUUlsQnlLVVV4UlVxclNHSnRweXJpbkFWS2lidTFBeEVVazFaVVlvVlFLZFVOakNxOGthc3JaOUtzVkZQL3EycERQSnJ6UzFuMDI0VkZ4SVdkdjFyektjZVhOQzQrOW12Zko3T09MUy90WHluNUhyd204eUpnaC9oYmJYTzFablhCM1JWMUlEN1JKbGZsWVpGUWhYbXNkd2I1aDh1ZjhBYS9ocTFlTHZ0VmNuNWsrU3FOakkwYVhFZnVHeFFVYUdnYWl1blg5aGVZSWozQlpCL3dBQjIxN01IVnd6SzI1Rys3WGhiS3IycEtMaFF6ZkwvZCs5L3dERlY2ejRUdUhuOFBRTTUzN1BsVnFUVjBVelVjZk13UFA4TkViREd3OVZxUnhsYWhZWks4L012ekExZzBVaDh2OEFPbVRXa0Z6aDVFK1pmdXVQbGRmOTFsK2FrWi91NTZodnpwODBteTFsbC8yR05JbzhtMVVOY2E3cWgzR1FRd3R6STMreWE2N1Fya1FlRTdaWFNRZnVmN3ZCNC92VnpnanhaYXJjbi9XWENTYlQvd0FBVmY4QTRxdWkwUjgrRXJCZjd5aFByOTJtVWlQVkxzV2xuSTQ1YmFBby93QnF2UGJ0R1BtTVR5ck5uYjdiZi9pcTdIVXRzdHpjVFJqYWtHUW0zb3o5elhHeXR1am1KSDd2YnRYL0FMNnFvN2hQWWduSlRVa2R1NVRpcTAxdXNPMlBPNUF1UVZiZDZiYWZmRXRmcWMveHIvN0wvd0RFMUxNdTIzampZZlBISG4vZ0xmTlhSRXdZdHJKNWx2Qy9kR01UL2x1LzlsYXJ1c0taZEhidjViRmZ4MmYvQUxWWm1ubmMxeEVDdnpSYjFIKzB2LzdUVnRYUWQ0ZFFqMm41YmhXLzc2YmIvd0N5dFdjOUpGTFljazIreWdKeGxmbExlMkZiL3dCbWFxV3ByL28xdG4xYU52eVdwTEp0NnJiL0FNVG9wLzc2M0wvNkRTYWtYYUczempJM2J2OEEwS2t0dzZFRm13azA2STUrYU44SC9QNDAyQWJiK1JEL0FCQlIvbjhLaTAxdjNkM0gzVnVCL0wrbFdwVlZieU9UK0Jnei93RGZYeTBkUUpMbjk1Q1A5NC8rUGY4QTdOT2pjbTNqay9pWDVhZ0JCRWlqc3pML0FNQ0h6VmNzQXp0SUJqNWZtMnQzMjBGSFFhbk0ycWVEblpNR1cxWlowOVNQNHE2N3cxZkplNkhhQUVHU0c3Mi83cXR1eC83TC93QjgxdzJobVNDVzVzSDQrWGN1NytKVy93QS8rUFZONE52ekhCY1FaK2RIUmdHL3ZLOVhUZHBHVTQzaWUyd3plYjV1RHRjUkt1UDlyNXEwYmM1NS93Qmxhd0xXNlY5UmxIWXhvdzlHYnY4QStoTFdwWnlmdWxIK3p6WGNtY01rYWUvNXFHcU1OamJVVjFkeDJzWmtrYkNpZ1NSbWVKdFVXeXNQSWorYWFiaEFLeDlLME41NDFrdXVtZDJLdHdXYmFucUxYODN6TDBpQi9oRmI4U0JWMjlLNTUxTDZJMmpDdzJHM1NOVlJGQVVWUHQrYWxBR01VbTdjMkIwck1va1htbll4VFZYRk96VkNFSnFNbjNwV05STTNGSnV3eGp0elZXVjhWTEkrQldkY1M5aFdVcEZ4UXlSakxKdEZXbEFSTnRSMjhlMWR4KzgxUGZyVWxuSGVPMU11bXFuOTVxODZYVHNIZ1Y2YjR0WGRGRWhIOFZjb0lNRnVLdU03RVNqY3d6YU1xMVdhek1zdTJ1Z2tnNDZWVUVXeWZPS2JtRVlsK3cwaFJFTnkxSmVhVWdUNU9LMHJHNVR5dHI5YVM2Y3Q5eGR3cms1M3pHL0lyR0hiV2V4eGtacnQ5SFZCRXFtc2l5cy9QKzlHUlcxYldua0VZelJOM0ZheG9YRnFra1REQU5jQjRnMHQ3ZGpORXRlaXFOMFdLeXRVdFZtZ1pXWG1vaStWM0J4NXREeXdYTEsvV3RtdzFQa2J6V1pxdGw5bXVEaXM0VFBFY0d1K25PNk9HdFFQUVkyUzVYRlZidlNGbVUvTFdCcFdyRU9xc1QxcnRySzZqdUVHZWMxdWVjMDRTUE85VzhOL2VLSnpYSzNHbXkyNzhyWHVOMXA2VEtTQm11VzFYUkVaVytTa2IwNjl0enptSnRxaXB3Nm5yVStvYVk5czVaQnhXVjV1RzJtZzc2YzB5OHVVYmVod2ExclRVMWROa2h3UldFc3VhZm1rMWNzNkJydHowUDYxWnRiamZ3V3cxYzJseThmWGtWcFc4eXVBeW5tcHRZTEhTcE82THRKcXRQSnV5YWhodWcwWVYrVjlhV1Z3ZW5JOWEzaEl6bWloTU01ck91SWM4aXRTVk9mYXFycld5MU1qM29OVWl2VmNHbkEwR1phRFZJcis5VlExUFUwZ0xPK2dQVU9lS1hKcEFUYjZOMVFicWNHb0FsRFZJclZXM1U0UFNBczdxUW1vZzFQRkFFcUhOU2dWQkgwcWNHZ1pJb3FVQ29sTlRMU0dLcTVOV1VYQXBrYTk2bEZadGpGb29vcERDbXV1NVNEVHFLQU1ZMlluMEx5TWZlVnErZTlmdC9KdWJwQ01iWmErbFlGQzIyQjArYXZuenhsSGpWNzREZ0xjTXY2MWxQNGphZytoZ3drVDJqZy9mKzdXZENNWFVvN3NoREwvQUorbFdvVHRFbU9vNUZRWFB5WHlURDdyYmNpb1c1dUxIeTB5ZXAzTC93QUNXdlVmQUttZnc2Y3RuQzd2bC80RlhsN3RpQVNqcXE0L0t2UnZoeGRiTEtXREh5ckpqOEcvL2FxNlN1N0VWSGFKMUwxRXk4b2Y3dGFlclczMmVSWkYrNDR6ajNyTVAzaFhQVWphVmpTbks2R3lMdEsvV3FXdFhIMlRSTGlRTmp5MHorQzFmNk1tZWUxYzE0NW5hRHcxZEZUekt5Z2UyNzVmL1pxZzBSemxoSGp3eEdIR1M5cmNTdC93TFp0LzlDcTVwZHo1WGhYVENqZ3Y4MjFmOXI3cS93QS8vSGF1bTNTQ0UyWFZZOVB4L3dCOHFxLzByRDhQeGlXMmlRL2R0WTNQMUpOQnBFdWFrbjJiVEpBT0NrTE1jLzd2ek4vbis5WEg2bCs2dEV4MHh0Yi9BSHZtL3dEc2E2elZzblI3Z3NlWkZWUHczZjhBMXlhNXJXL2xzNDFBNTNQL0FDV3FqdUU5ak12Qm5VRi8zbHA5N3hPM1BJVlYvd0RIYWp1UVRPcDk2VzlHWnBHLzJ6V3lNQ0xUbVZiOVpNNHd2ekwyKzlYUlc1M1J6QnlOelp6L0FMdy8vYWF1V3N2OWF3UGRlZjhBdnF1aXRHM3daUFdXUFAwS2ZOL1NwbWdpWjBEc0x4Q1A0RTJmOENWdm0vOEFRcXZhdDl6ekU3U2JsK24zZi9acXo0NDg2aGRJcHh0YmYvMzB2LzJOYUYwUE8wd042Sm4vQU5CTkhVYTJNbTF4SHEvK3hLaS8rZzdhMHBJMk5wSG5ydTJIL2dUYnYvWlJXVkhKbTV0emo3dlAvankxdHlIS3FtT2ZsZlAvQUk3L0FFTkxxSkZMZUJKSy9yaVgvUDhBNDlWaXlrOG5VY3VNeDdzc3Y5NFZUSy92VVQvZVQvMmIvd0JtcVgvbHRFMzkrUEIrb29aWjBEaGt1YmE1RGM3SHQzLzREOHkvK2d0V2Jwck92aVR5VU9IbXVGMnRXblpadU5QdUYvakVmbUFuKzh0WktueTlYdHB4OTVXVnZ4V25INGlYOEo3Vm84bm0ya1YxSjk0T3lIL3ZuYi83TFc1WnVZeWlic2c3cTVpMGZ5Tk9NS2tqNVdjbjM2MW94YW5DbHVMZ2h1UG1BcnRpY0VscWRIYzNrZHJDWGtaUW9ybWtlZlhMNHpPV1d6US9Jbjk3L2FyRU41YytMdFhFRVpNZG5DM3pBdDk2dTZzclNPMGlXTlB1aXVlZFc4ckkyVWVXTjJXTGVCVWpWZHRXUUFGcFB1cmsxV2FRenk3RjRVVWxvTGNsMzcyd09uclV5cXFqaW1Jb1VZSGFuMElUSkNhWXhwQzFSbHFiWWdZOTZyeVB6VG5lcXNqNXFHYUpFYzBsUVJKNXNtNC9kRk5sWWw4ZXRYWUl3cVlyUGN2WWRURFR6VERRSkhLZUtXelBFdGMvNWZ6VjBXdUo1MXl2K3pXYWx1dFM5d3VaNWpZOGJhcXpXcDYxMGFXcXRULzdQRGR4VFVHTG5PWGdWMWJCcldza1BtZk5WMTlJMi9OeFU4TnNJOFpBb2RKajlvYVZtcUxIMnpVc3JyczVJcW9IQ3JqR0t6TDJSd0R0Y2lzM0FwVHVha0YvaVRHYWx2SncwV2E1YTNuazh3a3RWODNoZUVnMW00bWtUbWZFRzB1eEJybGJrZ3J4VzVyTE1abUdhNXE2Y29LNnFTME02aklrdW1oazNaeFhVYVByV2RxN3VhNDFzdlJITEpidmxTZnpyc1MwT0dwVFVqMmF3MU5aWStUelV0MkVranJ6clN0WllCYzdxNlJOWTNwenVwSG55ZzFJcTZsWUt4WVk0TmNqcWVoa0V2R0s3WnJqemhVVXNDbE1FY1VqV0ZTVVR6RXE4RDdYcWRIelhUNm5wTVRBc0FCWE15d21COXZZR2c3cVZTNDgwMVpXaWJLbWtCcERRYmw2UFVQOXJhZlNyMFY3dTR6K0ZZV09ha1dVb2NIODZZTkhTSktITk1sanp5S3lyZThZUHRicjYxb3JjRmhnMWFtWXlSLy8yUT09IiwiZ2VuZGVyIjoiMCIsImF0dHJpYnV0ZSI6IuWKqeeQhiIsImJpcnRoZGF5IjoiMTk4OS0xMC0xNSIsImVtcF9ubyI6IlNXMDAwMTExIiwic2VjdXJpdHlfaWQiOiIzNzA4MzAxOTg5MTAxNTIyNjgiLCJwYXNzcG9ydF9pZCI6Ijc4NzgiLCJvZmZpY2VfdGVsIjoiNDIzNDMyNCIsImhvbWVfdGVsIjoiIiwiY2VsbF9waG9uZSI6IiIsImVtYWlsIjoiIiwiZmFtaWx5X2FkZHJlc3MiOiLlsbHkuJznnIHmsbbkuIrljr/lurfpqb/plYflr6jlrZDmnZHlr6jlrZDkuK3lv4Pot68xMDLlj7ciLCJjb250YWN0X2FkZHJlc3MiOiIiLCJlbWVyZ2VuY3lfY29udGFjdG9yIjoiNDQyMyIsImVtZXJnZW5jeV90ZWwiOiIiLCJub3RlIjoiIiwicmVzb3VyY2VfaWQiOiIyQzcyODQyOTc0Qjg3NjJGIiwiaGFzaF9jb2RlIjoiIiwic3RhdGUiOiIyIn0="}';
	put01($d);
	$d='{"identifier":"2C72842974B8762F","owned_card_list":[{"alias":"\"\"","card_unique_identifier":"00000000000000AA"},{"alias":"\"\"","card_unique_identifier":"00000123DDFDDFFD"}]}';
	post01($d);
}

set_time_limit(0);//不限PHP執行時間
action01();
action01();
action01();
action01();
action01();
action01();
action01();
action01();
action01();
action01();
?>

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *